Son Yazılar

 • Marka Tescili Yaptırmak Zorunlu Mu ?

   Yıllarca emek verdiğiniz markanızın diğer kuruluşlar tarafından haksız yere kullanılmaması ve emeğinizin boşa gitmemesi için marka tescili ile markanızı güvence altına almanız gerekiyor. Marka Tescili Yaptırmak Zorunda Mıyım? Aksi takdirde markanızın taklit edilmesi sonucu Türk Patent Enstitüsü’nün uygulamış olduğu KHK hükümlerine göre itiraz edip markanızı koruma hakkına sahip olamayacaksınız. 

 • Şahıslar Marka Sahibi Olabilir mi?

   Son yapılan değişikliklerle artık şahıslar da marka tescili başvurusunda bulunabilirler. Tescil talep edecek kişinin TC ve vergi kimlik numarası bildirimi marka başvurusu yapabilmesini sağlayacaktır.  Türkiye’de marka tescili talep edecek olan yabancıların vekil tayin etme zorunluluğu şahsen de başvuruda bulunmaları devam etmektedir 

 • Marka tescil koruma süresi kaç yıl ?

   Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl sürmektedir. Bu süre başvuru üzerine 10 yıllık dönemler halinde istenildiği kadar yenilenebilir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilmelidir. Bu süreye uyulmaması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılmaktadır. 

 • Sınai Mülkiyet Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı

   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Sınai Mülkiyet Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TBMM tarafından 22 Aralık 2016'da kabul edilen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Kanun, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları kapsıyor. Sınai Mülkiyet Kanunu ile Türk Patent Enstitüsünün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirildi. Kurumun kısa adı ise "Türk Patent" olarak düzenlendi. 

   

 • Marka Sahteciliğine 3 Yıla Kadar Hapis Cezası

   Marka koruması olduğunu belirten işareti mal ya da ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıranlara da yine bir yıldan 3 yıla kadar hapis, 5 bin güne kadar da adli para cezası verilecek. Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans ya da rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunanlara da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis, 5 bin güne kadar da adli para cezası öngörülüyor. 
  Ancak bu suçlardan dolayı ceza verilebilmesi için markanın Tükiye’de tescilli olması şartı aranacak. Ayrıca bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması da şikayete bağlı olacak. Taklit malı satanlar, bu malları nereden sağladıklarını bildirip, taklit malı üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilen mallara el konulmasını sağlamaları halinde ceza almayacaklar.

   

  Bir ülkenin kendi iç dinamiklerine uygun bir şekilde tasarlanmış ve etkin işleyen bir sınai mülkiyet sisteminin o ülke için çok büyük bir rekabet avantajı sağlayabildiğini kaydeden Ergün, şöyle konuştu: “Hızla büyüyen istikrarlı ekonomisiyle sınai mülkiyet haklarının gelişimi için bulunmaz bir ortama sahip olan Türkiye, kuşkusuz bu potansiyeli değerlendirmektedir ve değerlendirecektir.” Bakan Ergün, “Ülkemizde işleyen bir sınai mülkiyet mevzuatı bulunmakla birlikte, sistemin aksayan taraflarının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeni dinamikleri doğrultusunda potansiyelinin harekete geçirilmesi için bir takım yasal düzenlemelere ihtiyacımız var” dedi. Ergün, şunları söyledi: “Önümüzdeki dönemde yenilik ve teknoloji üretimi konusunda adından çok daha fazla söz ettirecek olan üniversiteleri sınai mülkiyet sistemine dahil etmeden ilerlemeye kalktığınızda, sistemin en önemli unsurlarından birini gözardı etmiş olursunuz.” 

   

  Yeni kanunda neler değişecek?
  - Taklit ürün üretenlere 1-3 yıl arasında hapis cezası verilecek.
  - Yakalanan taklit ürünlere el konulacak.
  - Patent, tasarım ve coğrafi işaret ihlaline 1 milyon TL para cezası geliyor.
  - Suça teşvik eden ırkçılık, küfür içeren ve terör örgütlerini simgeleyen semboller gibi kamu düzenini bozan tasarımlar re’sen reddedilecek.
  - Üniversiteler de patent sahibi olacak, gelirin en az 30’u öğretim üyesinin olacak. 

 • 6769 Sayılı Yeni Fikri ve Sınai Mülkiyet Kanunu Onaylandı

  6769 Sayılı Yeni Fikri ve Sınai Mülkiyet Kanunu Onaylandı

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanarak, 6 Nisan 2016 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı, 22.12.2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmış ve 10.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 • Sınai Mülkiyet Kanunu İle Yapılan Değişiklikler ve Yenilikler – Marka Tescil

   Sınai Mülkiyet Kanunu 22.12.2016 tarih ve 6769 sayı ile TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.
  Sınai haklar kapsamındaki; patent, faydalı model, tasarım, marka, coğrafi işaret ve ayrıca geleneksel ürün adları, bir Kanun metninde toplanmıştır. Kanun, 193 madde, 6 geçici madde ve yaklaşık 780 fıkradan oluşmuştur. Kanun, Birinci Kitap “Marka”, İkinci Kitap “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı”, Üçüncü Kitap “Tasarım”, Dördüncü Kitap “Patent ve Faydalı Model” ve Beşinci Kitap “Ortak ve Diğer Hükümler” olmak üzere beş kitap ve ayrıca altı geçici maddeden oluşmuştur. Resmi Gazete ’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olan bu Kanun ile “TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ” unvanı “TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU” ve “TPE” ibaresi “TÜRKPATENT” olarak değişmiştir.
  Bu Kanun, patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı konularında, TBMM tarafından, tüm siyasi partilerin oy birliği ile, kabul edilmiş ilk Kanun olması nedeniyle çok önemlidir. 1871 Alameti Farika Nizamnamesi 1965 yılında Markalar Kanunu ile değişmiş olmasına rağmen, yayın, itiraz, hizmet markası, sınıf sistemi, vb. çağdaş hükümleri içermediği için, markalar da diğer sınai haklar arasında belirtilebilir.
  Bu yeni Kanun ile mevcut Kanun Hükmünde Kararnamelerde yapılan değişiklikler ve önerilen yenilikler, belirtilen beş kitap ve geçici madde hükümlerine göre açıklanmaya çalışılacaktır.

  Marka
  Marka, “bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi” olarak tanımlanmıştır.
  Avrupa Birliği Marka Tüzüğü ile uyumlu olan bu tanım, “marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması” ifadesi ile her işaretin marka olarak tescil edilemeyeceğini açıklamaktadır. Bu tanım ile, “renk”, “ses” ve “hareket” markalarının tescil edilebilirliği kabul edilmiştir. Bir marka başvurusu tescilli bir coğrafi işareti içeriyorsa veya tescilli bir coğrafi işaretten oluşuyorsa ilk incelemede Kurum tarafından reddedilecektir. Coğrafi işaretler ile marka arasındaki farkı vurgulayan bu kural, coğrafi işaretlerin üçüncü kişiler tarafından haksız kullanımının önüne geçilmesini amaçlanmıştır.

  Tescilli tanınmış markaların korunmasına ek olarak tescilli olmayan tanınmış markalara da koruma getirilmiştir. Bu düzenleme ile bu marka sahiplerinin aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetler için başvurusu gerçekleştirilen aynı ve ayırt edilemeyecek benzer markalara itiraz edebilme hakkı tanınmıştır. Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itirazı üzerine aynı veya benzer marka başvurusu reddedilecektir. Bu kural ile tescilsiz kullanılan bir marka veya ticaret siciline kayıtlı bir ticaret unvanı veya işletme adı sahibine itiraz hakkı tanınmıştır. Tahsis edilmiş bir internet alan adına dayalı olarak sonraki bir marka başvurusuna itiraz olanağı bu kapsamda değerlendirilebilir.
  Tescilli marka sahibinin muvafakat etmesi halinde aynı veya benzer markaların aynı veya benzer mal ve hizmetler için marka sahibi dışında bir kişi adına tescili yolu açılmıştır. “birlikte var olmak” olarak açıklanan bu kurala göre, tescilli markanın sahibi tescile muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin sunulması ile tescilli markanın bir başka kişi adına tescili mümkün olabilecektir. Bu muvafakat, marka başvurusu öncesinde veya markanın reddedilmesinden sonra düzenlenebilecektir. Markanın birden çok gerçek veya tüzel kişi adına tescili veya tescilli bir marka sahibinin markasının kullanımı için bir başka gerçek veya tüzel kişiye lisans vermesi kurallarına ek olarak getirilen birlikte var olmak kuralının, gerek marka sahibi ve gerekse tüketici açısından ortaya çıkaracağı sonuçlar, uygulama başlatıldıktan sonra ortaya çıkacaktır. Önceki sistemde işleyen kural, kullanılmayan markanın mahkeme tarafından iptal edilmesi yoluyla markanın bir başka kişi tarafından kullanılabileceği idi. Yeni Kanun ile önemli bir değişiklik yapılmış ve mahkeme tarafından iptal yetkisi Türk Patent ve Marka Kurumu’na devir edilmiştir. Bu sonuca göre, birbirini izleyen beş yıl içinde ciddi bir şeklide kullanılmayan markalar, üçüncü kişilerin talebi üzerine, mahkeme nezdinde yargılama yapılmadan, Kurum tarafından idari bir işlem olarak iptal edilecektir. Bu kural, Kurum tarafından alınan kararlara karşı Ankara Fikri Haklar Mahkemesinde iptal davası açılmasına engel değildir.
  Yeni Kanun ile getirilen yeni bir kurala göre, marka sahibi sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde, bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremeyecektir.

  Yayımlanan marka başvurularına itiraz süreleri kısalmış, 3 aydan 2 aya inmiştir. Türkiye’de her ay yaklaşık olarak 10,000 marka başvurusu yapılmaktadır. İki aylık sürede, yayımların izlenmesi, itiraz edilebilecek markaların tespiti ve gerekçelerin derlenerek itirazın yapılması bir zorluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bir markanın hükümsüzlüğü için mahkemeye dava açılması için önceden itiraz edilmesi zorunlu olmadığı için, iki aylık itiraz süresi, dava sayılarında artışa yol açabilecektir.

  Aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın veya hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hallerde markanın kullanılması, marka sahibi tarafından engellenemeyecektir.
  Ulusal olarak uygulanan hakkın tükenmesi ilkesi yeni Kanun ile uluslararası olarak uygulanacaktır. Bu düzenleme ile herhangi bir ülkede piyasaya sunulmuş ürünlerin, yasal ithalat kurallarına göre, orijinal olması koşuluyla, esas marka sahibinden önce Türkiye’de satılması mümkün olacaktır. Türkiye, ithalat işlemleri yanında aynı zamanda bir ihracat ülkesi olduğu için, uluslararası tükenme ilkesinin kabulü ile, Türkiye’de satılmadan yurt dışına ihraç edilen ürünlerin Türkiye’ye ithal edilmesi gibi olumsuz bir durum yaşanabilecektir. 

 • 2016 Yılının En Çok Patent Alan Teknoloji Şirketleri

   2016 Yılının En Çok Patent Alan Teknoloji Şirketleri

  Teknoloji devleri her yıl arge çalışmaları için milyarlarca dolar para harcıyor. Geliştirdikleri benzersiz teknolojilerin diğer firmalar tarafından izinsiz kullanılamaması için de patentler alınıyor. Bu nedenle de firmaların aldığı patent sayısının yüksek olması, kendilerine büyük bir avantaj sağlıyor. Yayınlanan listede geçen yılın en çok patent alan şirketleri sıralanıyor.

  Listede Apple ve Samsung ’un çekişmesinin olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü listenin başında yüzlerce farklı alanda çalışmalar yapan IBM yer alıyor. Samsung ikinci sırada olsa da IBM’le arasında büyük bir fark bulunuyor.  3. sırada ise Canon’un kendisine yer alıyor. Apple ise 10 adet şirketin arasında yer almıyor. IBM ve Samsung gibi firmalar çok fazla alanda faaliyet gösterdiği için daha çok patenti bünyesine katıyor. Apple’ın ise üzerinde çalıştığı belli başlı birkaç kategori bulunuyor ve dolayısıyla ne kadar patent alırsa alsın bu listeye girmesi çok zor görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

 • Sabancı Holding’den Dev Yatırım!

   Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu ”2017 yılında 1,5 milyar TL’lik yatırım yapacağız. 2017 yılı için 10 milyar TL’lik toplam gelir hedeflerken, 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi. Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu düzenlenen basın toplantısında Sanayi Grubu’nun faaliyetlerini aktardı. Sabancı Holding Sanayi Grubu 2016 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre Brisa, Kordsa, Akçansa, Temsa, Temsa İş Makinaları, Temsa Motorlu Araçlar, Çimsa ve Yünsa olmak üzere 8 sanayi şirketinde 18.000 çalışanı ile 8,3 milyar TL ciro elde etti ve 780 milyon TL net kara ulaştı. Sanayi Grubu 8 şirketi ile 110 ülkeye 773 milyon dolarlık ihracat yaparken, 12 ülkede yer alan iştirakleri ile faaliyet gösteriyor.
  ÜRETİMDE VE İNOVASYONDA TÜRKİYE’NİN GURURUYUZ

  Sanayi Grubunun 2016 yılı faaliyetlerini değerlendiren Hacıkamiloğlu; grup şirketleri hakkında şu açıklamalarda bulundu: “5 ülkede 3.500 çalışanı ile üretim ve 42 ülkeye 162 milyon dolarlık ihracat yapan Kordsa, 407 patent başvurusuna sahip ve 128 adet buluşu mevcut. Kordsa, yürüttüğü AR-GE çalışmaları ve değer yaratan buluşları ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından En İyi Ar-Ge Merkezi Ödülü'ne defalarca layık görüldü. Kordsa ve Sabancı Üniversitesi'nin aynı çatı altında buluştuğu Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi ise üniversite-sanayi iş birliği için Türkiye'de öncü bir örnek teşkil ediyor. Merkez kapsamında 80 doktora öğrencisi ve 10 profesör ar-ge çalışmalarını yürütüyor. 2016 senesinde hem Türkiye’de hem de Endonezya’da ihracat şampiyonu olan Kordsa, 29,5 milyon dolarlık Türkiye ve Endonezya yeni polyester iplik yatırımlarını 2018 yılında devreye alacak. Brisa 63 ülkede 5000 satış noktasına sahip bir diğer küresel markamız. 2.600 çalışanı ile 200 milyon dolarlık ihracat hedefliyor. Özellikle Lassa markamızla uluslararası rekabet gücünü de artıran Brisa, Avrupa lastik pazarının üzerinde büyüme sergiledi. bugün Türkiye’de satılan her üç lastikten biri Brisa markalı.
  Temsa Otobüs, 3.800 çalışanı ile 66 ülkeye 136 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu büyük bir başarı. 74 patente sahip Temsa Otobüs olarak 2016 yılında birçok yeni ürün lansmanını yaptık. Bunlardan bizi en çok heyecanlandıran ise Aselsan işbirliği ile ürettiğimiz Türkiye’nin %100 yerli ilk elektrikli otobüsü oldu. 8 dakikada şarj olma özelliğiyle de segmentinde bir ilk. Ayrıca akıllı otobüsümüz Avenue I BUS ile Londra’da düzenlenen “Intelligent Mobility” organizasyonunda “2016 New Product Innovation” ödülünü aldık.
  Temsa İş Makinaları 850 kişilik istihdamı ile iş makinaları kiralama filosunda % 44 büyüme gerçekleştirirken, dizel forklift pazarında da liderliğe sahip. Temsa Motorlu Araçlar ise 1050 kişilik ekibiyle Mitsubishi L200 markasıyla Türkiye’deki en geniş pick-up araç parkına sahip. 25 yıldır Adana’da üretimini yaptığımız Fuso Canter markasında da %30 Pazar payına sahibiz. Avrupa’nın en büyük kumaş üreticisi ve İtalya’da tasarım ofisine sahip olan Yünsa ise 1.300 çalışanı ile 50 ülkeye 60 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 

 • İsim Hakkı Sorgulama - Marka hakkı sorgulama

   Marka tescil sorgulama ibaresi ticari alanda ve kamuoyunda isim hakkı sorgulama, isim tescili sorgulama olarak da bilinmektedir.

  İsim Hakkı Sorgulama olarak denilen, üretmiş olduğunuz ürünler ya da vermiş olduğunuz hizmetler üzerinde kullanmış olduğunuz isme veya markaya benzer markalar olup olmadığını sorgulamak ve uygunsa tescil ettirmektir. Ancak bu işlemin profesyonel ve yılların vermiş olduğu bilgi birikimli ve deneyimli bir vekil firma tarafından yapılmasını öneriyoruz. Çünkü başlangıçta iyi analiz edilmeyen ya da edilemeyen markaların aylar sonra Türk Patent Enstitü tarafından reddedilmesi, marka isim hakkı tescil başvurusunda bulunan firmaları sıkıntılı bir duruma düşürmektedir. Böyle istenmeyen bir durum, hem zaman, hem de maddi açıdan isim hakkı tescil başvurusunda bulunan firmaların büyük kayıplar yaşamasına neden olmaktadır.

  Ayrıca yapacağınız marka isim hakkı sorgulaması sadece benzerlik araştırmasıdır. Araştırma esnasında, seçtiğiniz marka ile aynı ya da benzer olan markalarla karşılaşabilirsiniz. Bu aynı ya da benzer olarak tespit edilen markalar, seçtiğiniz markanın tescil edilmesine engel olabilmektedir. Sorgulama yapabilmek için bu markalardan hangisinin, sizin aradığınız marka ile benzer olup olmadığına ait kriterleri bilmeniz gerekmektedir ve karşınıza çıkan markanın son durumu hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Benzerlik araştırması, markanın tescil edilebilirlik kriterlerinden sadece bir tanesidir. 

 • Patent firmaları ne işe yarar ?

   Patent firmaları kelimesini kullanmaya devam edeceğiz. Ancak bilinmelidir ki en doğru ifade marka ve ya patent konusunda vekillik hizmeti vermeye yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlar patent firması olarak adlandırılmalıdır.


  Patent firmaları; bünyesinde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka vekili ya da patent vekili bulunduran ve bu vekilleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nda temsil edilen firmalardır. 
  Marka vekilliği ya da patent vekilliği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olunması durumunda Türk Patent ve Marka Kurumu’nun vermiş olduğu bir meslektir. Bu kişiler Türk Patent ve Marka Kurumu’nda müvekkillerini temsil etmeye yetkili kılınmaktadır. Patent firmaları Türk Patent ve Marka Kurumu’nda müvekkilleri adına müvekkilleri tarafından kaşe-imza ya da imza ile onaylanmış vekaletnameler ile işlem gerçekleştirmeye yetkili kuruluşlardır. Aslında vekil firmalar ne iş yapar sorusundan ziyade vekil firmalar ne iş yapmalılar şeklinde soru konuyu daha iyi açıklanabilir.

  Patent firmaları (vekil firmalar) marka, patent, faydalı model, tasarım tescili, coğrafi işaret tescili, entegre devre topografyası tescili gibi konularda müvekkilleri adına onların yararına olacak her türlü işlemi müvekkilleri tarafından yetkili kılınmaları durumunda gerçekleştirirler. Bunun yanı sıra; patent firmaları, marka başvurularında marka müsaitliğini kontrol etmeli, marka sınıf seçimi hususunda yardımcı olmalıdır. Patent ya da faydalı model başvurularında buluşa ait hazırlanması gereken tarifname ismi verilen dosyayı hazırlamalı ve başvuruya uygun hale getirmelidir. Başvuru sonrası süreçte ise müvekkiline karşı açıklayıcı olmalıdır. 

   
 • Neden Patent Firmaları İle Çalışmanız gerekmektedir?

   Tüm sınai haklar başvuruları uzman kişiler tarafından hazırlanmalıdır.Bu işlemlerin tamamını kişiler ya da kuruluşlar bizzat kendisi de gerçekleştirebilirler. Ancak; başvuru sahiplerinin bizzat kendilerinin hazırladığı başvurularda genelde karşılaşılan bazı problem mecuttur. Başvuru sahiplerinin kendilerinin başvuru yapmaları durumunda karşılaşılan problemlerden bazıları şunlardır.

  • marka başvurularında markanın sınıflarının yanlış seçilerek başvurusunun yanlış sınıflarda yapılması,
  • marka başvurularında seçilen sınıflarda araştırmanın doğru yapılmaması
  • marka başvurularında başvuru öncesi gerçekleştirilen araştırmada çıkan başvurulara karşı yorumlamanın yapılmaması ve ya yanlış yapılması,
  • Tebliğ edilen evraklara zamanında reaksiyon gerçekleştirilmemesi,
  • Patent ya da faydalı model başvurularında tarifnamenin hazırlanması gerektiği gibi ve uzmanlar tarafından hazırlanmaması
  • Sürecin olması gerektiği gibi yönetilememesi,
  • Patent ya da faydalı model başvurularında koruma kapsamının yanlış belirlenmesi,
  • Patent ya da faydalı model başvurularında araştırma ve inceleme raporlarının doğru yorumlanmaması

  Problemler mevcuttur. Yukarıdaki problemler en sık karşılaşılan problemlerden bazılarıdır. Bu problemlerin yaşanması hem başvuru aşamasında harcanan bedellerin boşa gitmesine sebep olabilecekken hem de başvuru için harcanan emeğin de boşa gitmesi gibi bir durum oluşturacaktır. Bu problemler, maddi kayıplara, zaman kaybına, emek kayıplarına sebep olabileceği gibi en önemlisi hak kayıplarına da sebebiyet verebilmektedir. Bu problemler sebebiyle işlemlerin doğru gerçekleştirilmesi ile tescili alınabilecek başvurular için tescilinin alınamaması gibi durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu nedenle başvurularınızı bizzat kendiniz gerçekleştirme hakkınız olmasına karşın bu konuda tecrübe ve bilginiz yoksa bir patent firması aracılığı ile gerçekleştirmeniz daha sağlıklı olacaktır. Patent firması seçimi sırasında fiyat odaklı olmamak gerekir neticesinde uzmanlık gerektiren bir husustur. Bu seçimi gerçekleştirirken ise size tüm süreç hakkında bilgi aktaran, bu konuda tecrübesi ve uzman personelleri bulunan kişi ya da kurumları seçmeniz daha akilane bir tutum olacaktır. Eğer ki bu aşamada tarafımızdan hizmet almak isterseniz iletişim formu vasıtası ile uzmanlarımızın size ulaşmasını sağlayabilir ya da telefon numaramızdan bize ulaşarak destek talep edebilirsiniz.

   
 • Neden Tasarım Tescili ?

   Sınai mülkiyet açısından; tasarımınızı tescille koruma altına aldığınızda, rakiplerinize karşı bir korunma alanı oluşturursunuz. Bu koruma alanı muhtemel taklitlere karşı sizi yasal anlamda hak sahibi kılar. Hukuksal anlamda ihtilaf yaşadığınızda net bir savunma aracıdır.


  Pazarlama açısından; tasarımınız tescille korunmadığı zaman, pazarlama konusunda harcayacağınız tüm çaba, reklam ve tanıtım harcamalarından başkaları da faydalanır. Taklit ya da benzer bir tasarımın pazar payınızdan çalmasına, sadece tescille koruyarak engel olabilirsiniz.

  Marka değeri açısından; her alanda kullanıcı odaklı ürün geliştirmenin artık şart olduğu günümüzde, ürünün tasarım sonucu yarattığı kullanım kolaylığı en az ürünün fonksiyonu kadar önemlidir.
  Tasarım tescil başvuruları başvuran veya tayin ettiği resmi marka ve patent vekili Acar Patent şirketimiz aracılığı ile Türk Marka Patent Kurumu’na yapılır.

  Apple, Ikea gibi firmalar var olan ürünlere fonksiyon katmakla birlikte, asıl devrimi kullanıcı dostu tasarım alanında yapmışlardır. Bu da kısa zamanda ürünlerin benimsenmesine yol açmış ve firmaların marka değerlerini yükseltmiştir. 

   
 • Marka Tescili Nedir? Markamı Neden Tescil Ettirmeliyim?

   Marka bir işletmenin tüm varlığını temsil eden bir işarettir. Bu kadar önemli bir işaret, özenle korunmalı, yasal olarak tescil edilmeli ve bunu kanıtlayacak belgeye sahip olmalıdır.
  Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan gerçek marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Bir markanın gerçek sahibi, söz konusu markayı ilk kez düşünen, bir ürün ya da hizmette kullanan ve kullanımına devam eden kişidir.

  Tescilli markanın tescilsiz markaya oranla büyük avantajları vardır. Başvuru aşamasında, TÜRK PATENT  ENSTİTÜSÜ tarafından incelenen, uygun görüldüğü takdirde yayınlanan ve üçüncü kişilerin görüşlerine ve itirazlarına açılan bir marka, hem resmi kurumların hem toplumun denetiminden geçmektedir. Bu sayede verdiği güvenle daha sağlam temellere sahip olur. Artık elinde resmi kurum tarafından verilmiş bir kanıtı olan kişi artık haksız kazanç girişimlerini kolayca engelleyebildiği gibi, yaptırımlar uygulanmasını sağlayabilir.

  Markanızı tescil ettirmenizdeki amaç; sadece başkalarının haksız kazanç sağlamasını önlemekten öte, haksız kazanç sağlıyor iddiası ile sizin önlenmenizin de önüne geçmektir. Çünkü bu durumda, elinde varlığından hiç haberdar dahi olmadığınız fakat sizin markanızla ayırt edilemeyecek kadar benzer tescilli bir markası bulunan bir kişi ya da işletme, size karşı yaptırımlar uygulatabilir ve sizi dava yoluyla engelleyebilir. Tüm yatırımlarınız ve çalışmalarınız biranda büyük bir risk altında girebilir.

 • Patent ile Faydalı Model

  Patent ile faydalı model tescil belgesi arasında çeşitli farkların olduğu biliniyor. Ancak birçok kişi mi farkın neler olduğunu bilmemektedir. Öncelikle faydalı modelin tescil belgesi alabilmesi için gerekli olanlar bakıldığında ürünün mutlaka yenilik çağrıştırması ve kullanılacak alanda uygulanabilirlik bir yapıda bulunması gerekmektedir. Buluş basamağı olarak gerekli olan yeteneği faydalı modelin karşılaması lazımdır. Ancak bu özelliklerin patent belgesi sırasında olmasına gerek olmadığı bilinmektedir.

  Belge alma sürecinde faydalı model araştırma ve incelemeye tabi tutulmadığı görülmektedir. Ancak patent belgesi işlemi sırasında araştırma kesinlikle şarttır ve yapılması gerekir. İnceleme konusunda ise patent belgesi gerekli durumlarda inceleme işleminden geçirilmektedir. Faydalı model de herhangi bir ek belge alma hakkı yer almazken patent belgesinde ek patent hakkı alabilme imkanı yer almaktadır.

  Bilindiği gibi faydalı model tescil belgesi ve patent belgesi belli başlı yayın askı sürelerinden geçmektedir. Bakıldığında faydalı model yayın askı süresi 3 ay olarak göze çarparken patent belgesi için geçerli olan bu sürenin altı ay olduğu bilinmektedir. Her iki belgenin de koruma süresi olarak belli bir zaman belirlendiği görülmektedir. Faydalı model koruma süresi en fazla 10 yıl olarak karşımıza patent ile faydalı model çıkarken patent belgesi için geçerli olan sürenin 7 ile 20 yıl arasında olduğu görülmektedir.

  Hem patent belgesini hem de faydalı model belgesini alma işlemini gerçekleştirebilmek için belli başlı yüzüklerin edildiği görülmektedir. Bakıldığında faydalı model için harcanan maliyetin oldukça düşük seviyelerde olduğu görülürken patent belgesi için gerekli olan bu ücretin yüksek meblağlarda olduğu biliniyor.

  Neden Faydalı Model Tercih Edilir?

  Kişiler tarafından bulunan buluşların tescil işlemlerini alabilmesi için patent alma sürecinde geçmesi gerekmektedir. Ancak kişiler bu sürecin hem oldukça maliyetli olması hem de uzun bir süreçte geçme ihtimali söz konusu olduğundan dolayı hem daha ucuz hem de daha kısa sürede alınması sebebiyle  faydalı model tescil işlemini tercih ettiği görülmektedir. Eğer işlerin bulduğu buluşlar faydalı model kategorisinde yer alırsa 10 yıl süreyle koruma altına alındığı karşımıza çıkmaktadır.

 • Tanınmış Marka Tescil Başvuru İncelenmesi

   6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 5/1 (g)  maddesine göre korumadan yararlanacak tanınmış markaların Türkiye'de tanınmış olmaları gerekmektedir. Öte yandan, tanınmış marka sahibinden muvafakat alınmış olması halinde başvuru ret edilmemektedir.

  Tanınmış marka sahibinden muvafakat alınması durumunda söz konusu muvafakat belgesinin taraflar arasında düzenlenmiş olması, belgenin, marka sahibinin gerçek kişi olması durumunda marka sahibi tarafından, tüzel kişi olması durumunda ise temsile yetkili kişi (bu durumda imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekir) tarafından imzalanmış ve noter onaylı olması gerekir. Ayrıca ilgili belgede muvafakat kime, hangi marka için ve hangi mal ve hizmetler için verildiği açıkça belirtilmelidir.

  6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 5/1 (g) maddesi kapsamında; Türk Patent nezdinde tanınmış marka olarak kayıtlı olan markaların yanı sıra, Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi hükmüne atıfla Türkiye'de tanınmış olduğu, ilave bir incelemeye gerek kalmaksızın, açıkça anlaşılan markalar tanınmış marka korumasından yararlanır.

  Markanın tanınmışlık düzeyi ve ayırt edici gücü markalar arasındaki benzerlik incelemesinde de dikkate alınacak temel faktördür.
  En uygun marka tescil başvuru, marka devir ve  marka yenileme fiyatlarını Marka Tescil Ücreti bilgilerini uzmanlarımızdan öğrenebilirsiniz.

   
 • İstanbul Patent Firmaları

   Patent Almadan İcadınızın Sahibi Olamazsınız Buluşunuz için bir Patent Tescili almanın gerekliliği için iki ana neden vardır. Birincisi, Patent Tescillemek size başkalarının buluşunuzu yapmasını, kullanmasını veya satmasını durdurma hakkını verir. İkincisi, patent tescillemek ile patentinizi satarak, lisans vererek veya finansman için pazarlık yapmak için bir varlık olarak kullanmanızı ve kâr elde etmeniz için kullanabilirsiniz.


  İstanbul Patent Firmaları
  Buluşunuzu yapmak, kullanmak ya da satmak için bir ayrıca bir patente ihtiyacınız bulunmamaktadır. Bununla birlikte, buluşunuzu kamuoyuna açıklayacaksanız ve mucit olarak haklarınız için yasal koruma istiyorsanız, bir patente ihtiyacınız olacaktır. Patent almak icadınızın yasal koruma altına alınmasını sağlamakla birlikte sizi fikri hak sahibi yapacaktır. Ülkemizde patent iş ve işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılmaktadır. Patentiniz Patent Bülteninde yayınlandığında yasal olarak icadınıza ait tüm haklar size ait olacaktır. Bu hak size yaptığınız buluşunuz için üçüncü kişilere karşı koruma sağlar. Patentiniz yoksa başka birisi yasal olarak icadınızı kopyalayabilir ve satabilir.

  İstanbul Patent Firmaları

  Bir patent başvurusunun yapılması karmaşık bir süreçtir. Hukuki danışmanlık ve yardım için, bir patent avukatı veya kayıtlı bir Patent Tescil Merkezi ile anlaşarak prosedürleri yürütmelisiniz. Patent hakları her ülkede ciddi bir şekilde korunamamaktadır. Çoğu mucit buluşunu tescil ettirebilmek için kanuni yollara başvurmakta ve haklarının korunmasını istemekte ise, bu hakların kanunen korunmadığı ülkelerde bu uğraşları pek de başarılı olamamaktadır.

  Patent tescili bazı konularda yasal olarak yapılamamaktadır. Bunların başında kamu düzenine ve ahlaki değerlere aykırı icatlar, bitki ve hayvan yetiştiriciliği için yapılan bilimsel çalışmalar, bilgisayar yazılımları, matematik yöntemleri, sanat eserleri, ticari oyunlar buluş niteliğinde olmadıkları için patent verilemeyecek konular arasında yer alırlar.

  Buluşunuz Daha Önce Tescil Edilmiş Olabilir

  Başvurunuzu yapmak ve Patent Tescil İşlemleri için tecrübeli bir Acar Patent firmasıyla iletişime geçmeniz yerinde olacaktır. Patent başvurusu yapmadan önce icadınızın daha önce yapılıp yapılmadığı veya sizinle aynı icadı yapan başka bir kişi tarafından daha önce patent alınıp alınmadığı araştırmanız gerekmektedir. Bu konuda size İstanbul Patent Firmaları yardımcı olacaktır. Aynı buluşa Patent Tescil Ettirmek için o kadar araştırma ve prosedürle uğraşmamış olursunuz. İstanbul‘dan patent tescili için yapacağınız müracaatlarda Acar Patent size her türlü yardım ve danışmanlık hizmetini verecektir.

 • Patent Tescil Sonrası Yapılacaklar

   Patent tescil sonrası yapılacaklar Patent tescili kişinin buluş yaptıktan sonra o buluşu koruma altına alması için gerekli olan ilk ve en önemli basamak olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak buluşun korunma başvurusunu gerekli kurumlara yapıp ardından tescil belgesi almak kişiler için yeterli bir konu olarak bilinmiyor. Baktığımızda patent tescil işlemi sonrasında kişilere çeşitli doğal haklar başvuru sahibine verilen bazı haklar üçüncü şahıs olarak adlandırılan kişilere karşı bazı haklar verilmektedir. Bu haftanın geçerlilik tarihi ise ürünün patent tescil işleminin yayınlandığı tarih olarak karşımıza çıkmaktadır. Patent tescili sonrasında çeşitli sorunlar ile karşılaşabilir dilinden dolayı bu hakları kullanmak sizin En doğal hakkınız olarak biliniyor. Yazımızı sonuna kadar okuyarak oluşabilecek sorunlar da yapabileceğiniz işlemleri öğrenebilirsiniz.

  Üçüncü Kişilerin Ürünün Haklarının Kullanmasını Önlemek İçin Yapılabilecekler?

  Ara sıra patent tescili yapılan ürünün 3 şahıslar tarafından izinsiz bir şekilde kullanılması mümkün olabiliyor. Bu durumda bu hakları üçüncü şahısların kullanması mı önlemek için bazı hususların varlığı söz konusudur. Peki bu hususlar nelerdir?

  Üçüncü şahıslar patentin üretilmesi, pazarlama sana ya da kullanılmasını yapamaz. Çünkü o ürünün tüm hakları bunu sahibine ait olduğundan dolayı bu işlemleri yerine getirmek üçüncü şahısların adları içinde yer almamaktadır. Hatta gerekli hukuksal şartları yerine getirilse üçüncü şahısların ceza alması bile mümkün olabilir.

  Üçüncü şahıslar tarafından patentin konusu hakkında herhangi bir usulü kullanılması mümkün değildir. Çünkü bu hakların tamamı patent tescil işlemini yapan kişi ya da kurumlara ait olarak karşımıza çıkıyor.

   
 • Tasarımlarda Koruma Nasıl Sağlanır?

   Tasarım Tescillemek

  Tasarım Tescillemek daha önce ortaya koyulmamış ve kimse tarafından faaliyete geçirilmemiş bir ürünün hizmetin ya da yarara hizmet etmek üzere kullanılacak bir aracın kullanım haklarının ve tüm satış ve imalat sürecindeki aşamalarının fikir sahibi kişi tarafından koruma altına alınması amacı ile ortaya çıkan bir terimdir. Bu sayede bir emek ve fikir ürünü olan çalışmaların da belgelendirilerek korunması ve başkaları tarafından fikren çalınması ya da taklit edilmesinin önüne geçilebilmektedir. Bir tasarımın tescillenmesi önemli ve uzun bir süreçtir. Bu süreçte ise hem başlangıçta hem de sürecin sonunda sabır ve istikrar gerekir. Tescile konu olacak ürün ya da hizmetin belgelenmesi için öncelikli olarak Tasarım Tescil Hizmetleri veren firmalar ile görüşülmelidir.

  Tasarımlarda Koruma Nasıl Sağlanır?

  Bir tasarım başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde segilenmemiş satışa konu olmamış ürünler bir başka deyişle yeni olan tasarınlar tescile konu olabilir.

  Tasarım Tescili Koruması 
  Tasarım tescili sahibi koruması ile ürünü üçüncü şahıslar sahibinin izni olmadan kullanamaz. Hak sahibi tasarımı devir edebilir, lisans ile dağıtabilir mirasa konu olabilir.

   

  Tasarım Tescili ve Marka Patenti Yaptırmak İçin Ne Gereklidir?

  Öncelikle Patent Tescili yaptırmak için gerekli olan ilk şart bu patente konu olan ürün veya hizmetin ya da tasarımın daha önce kimse tarafından patent alınmamış olmasıdır. Marka Tescili için aynı zamanda fikrin ya da ürünün orjinal olması ve fayda sağlamak için yapılmış olması esastır. Bu aşamadan sonra Marka Tescillemek için ikinci aşama ise ürünün üretildiği amacın sağlayacağı faydalar ya da çevreye verebileceği zararların hesaplanması ve kar zarar tablosunun ortaya konmasıdır. Acar Patent için başvurudan süreç sonuna kadar yaklaşık olarak geçen süre 1 yıldan 2 yıla kadar değişebilir.

 • Google Marka Değeri

   ABD de bulunan bir bağımsız danışmanlık firması yayınladığı 2017 yılında en değerli 500 marka adlı  raporda, Google’ın marka değerinin geçen seneye kıyasladığımızda yüzde 24 artış göstererek 109,5 milyar dolara yükseldiğini belirtmiştir. Geçen seneki raporda Google’ın marka değeri 88,2 milyar dolar olmuştur. Google , bu yıl da en değerli marka olma özelliğini kimseye kaptırmadı ve en önemli marka listesinde birinci sırada yerini aldı. ilk olarak, 1998 yılında iki genç kafadar girişimci tarafından özel bir şirket olarak kurulmuştur.  2004 yılında ise gittikçe büyümesinin meyvesini vererek halka arz edilmiştir. Günümüzde ise en büyük ve en etkili arama motorudur.

  Yani ünlü arama motoru geçen yıldan bu yana değerini artırmayı başarmıştır. Bu çok önemli bir adımdır. Marka değeri denilen şey piyasada aynı işi yapan firmalardan ayrılıp müşterileri kendine çekmesi ve satışını ya da hizmeti yapabilmesidir. Müşterilerin onu tercih etmesinin sebebi ismi ve piyasada yarattığı güven ve hizmet kalitesidir. Google tüm dünya çapında hizmet veren bir arama motorudur ve en kısa sürede binlerce sonuç çıkarmaktadır. Yani hem hızlı hem de çok yaygın kullanılan bir arama motorudur. Adını dünya çapında tescil ettirerek tanınırlığını artırmış ve değerine değer katmıştır.

  Marka değeri denilen şey; tüketicilerin o markaya olan genel bakışı ve eğilimini belirlemektedir. Markaya yönelik tutumlar ürünle ilgili nitelikleri, beğeniyi etkilemektedir. Bu algılanan kalite tüketicileri o üründen şirketten soğutacaktır. Kişilerin Google dan edindikleri bilgilerin yanlış olması kişileri olumsuz düşünmeye sevk edecektir.

  Halk arasında googlamak deyimi oluşmuştur. Bu halkın en güvenilir bulduğu ve her şeyi araştırmak için sık kullandığını göstermektedir. Dillerine öyle bir yerleşmiştir ki bir yere rezervasyon yatırmadan önce googlayarak yorumlara, örneğin bir lokanta hakkında tüm bilgilere ulaşabiliyorlar. Bu bilgilerin güvenilir olması hızlı bir şekilde ulaşılması bunlara, marka değerini yaratan en önemli unsur olmuştur.
  GOOGLE da adını marka tescili başvurusu süreci sonunda marka tescil belgesi ile markasını koruma altına alarak, marka değerinin oluşmasını sağlamış ve bugünkü tanınırlığını perçinlemiştir. Logosu ise yıllardır değişmemiştir. Tanınırlılığına katkı sağlayan logosunu kimse kullanamaz ve hak iddia edemez. İnsanlar bu işareti görünce Google olduğunu anlamaktadır.

  Sizde markanızı tescil ettirerek tanınırlılığınızı artırabilir, emeğinizi, piyasadaki imajınızı garantiye alabilirsiniz. Google gibi büyük bir marka değeri yaratmak uluslararası alanda tanınmak istiyorsanız bu haklarınızı güvence altına almalısınız. Marka tescil sorgulamaişlemi ile sürece başlanabilir. Ülkemizde marka tescili Türk Patent Enstitüsü ve marka kurumu tarafından yapılmaktadır. Uluslararası tescil ise daha farklı işlemektedir. Uluslararası tescil süresi aynen ülkemizde de olduğu gibi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır ve bu sürenin sonunda yenilenebilmektedir.Tescil sınıfları ne ile ilgili ise asıl iş yaptığı ülkede tüm dünya da tescil işlemlerinde de aynı sınıflarda olmalıdır. Türkiyede tescil için başvurduktan sonra yurtdışı işlemlerine başlayabilirsiniz.

   
 • Marka Tescilinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

   Marka tescilinde dikkat edilmesi gerekenler; Marka tescilinin ilk ve en önemli amacı herhangi bir kurumun sahip olduğu ürün ya da hizmetlerin ayırt edici bir şekilde delil sahibi olması aynı zamanda o kurumları ekonomik açıdan mükemmel bir şekilde yarar sağlanması için oluşturulan aynı zamanda tescil edilerek korunması olarak bilinmektedir. Bu sonuçlar sonucunda zaten ekonomik açıdan yararlı bir unsur olarak karşımıza markalar çıkıyor. Ayrıca marka tescili sonrasında hukuki açıdan da avantajlı bir konumda yer almanız mümkün olmaktadır.

  Sonuç olarak diğer markalardan farklı bir özelliğe sahip olması aynı zamanda çok çeşitli baskı araçlarıyla çoğaltılabilir koşulu bulunan herhangi bir ismin ya da markanın tescil edilebilme ihtimali söz konusu olmaktadır. Her ne kadar bu yöntem kolay bir şekilde karşımıza çıkmış olsa da bazı hususlara dikkat edilmesi doğru bir seçenek olarak biliniyor.

  Hangi Unsurlara Dikkat Edilmesi Lazımdır?

  Baktığımızda marka tescili sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli ve öncelikli yapıda olan kuralın hangi ürünün ya da hizmetin kullanılması gerektiğini tespitinin yapılması aynı zamanda bu konu çerçevesinde herhangi bir engelin bulunmaması olarak bilinmektedir.

  Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise markalaşmış olan ürünün sadece tek bir ülke içinde mi yoksa farklı ülkelerde de mi kullanılacağı tespit edilip edilmeyeceği olarak karşımıza çıkıyor.

  Eğer markalaşmış ürün sadece ülkemiz sınırları içerisinde kullanılması uygun ise bu konuyla alakalı olan kanun hükmündeki kararnamenin hükümlerine aykırı hareket edilmemesi ve herhangi bir engel ile karşılaşmaması gerekiyor.

  Yukarıda belirtilen kurallar belirlendikten sonra kurumlar tarafından belirlenen kriterlere bağlı olmak şartıyla başvuru talebi yapılan markanın tescil edilebilir olup olmadığı konusunda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde inceleme işlemi yapılmaktadır.

  Eğer yapılan ön araştırma sonucunda markanın tescili için herhangi bir engelin söz konusu olmadığı durumlarda ilgili marka Resmi Markalar Bülteni'nde ilana çıkmaktadır.

  Sonuç olarak yukarıda belirttiğimiz kurallara dikkat ederseniz marka tescili işlemleri sırasında ve sonrasında herhangi bir hukuksal sorun ile karşılaşmanız mümkün olmamaktadır. Böylelikle sahip olduğunuz markanın uzun yıllar kullanılabilir olması aynı zamanda geniş çaplı ihraç edilebilmesi mümkün oluyor.

 • Marka Red Nedenleri

   Tescil ettirmek için müracaat edilmiş veya tescil edilmiş bir markanın sahibinin üzerine, tescil ettirilmek istenen marka bazı hallerde tescil edilmez.
  Bunlar, Aynı ya da aynı çeşitteki ürün veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceden tescil müracaatı yapılmış bir marka ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar..

  * Tescilli olan ‘kraft’ markası bulunduğu sınıfta aynı ad ile alınamaz ve başvurusu yapılırsa direk ret olur. Alınacak marka yakın benzeri olması durumunda da ret olur. Örneğin ‘crafter’ olarak az farklılıkla başvurulduğunda ayırt edilemez benzerlikte olduğu için ret olur.
  Ticaret sahasında herkesçe kullanılan veya belirle bir meslek, ticaret ya de sanat grubuna ait olanları ayırmaya yarayan işaret ve isimleri münhasıran ya da temel öğe olarak içeren markalar..

  *Örneğin ‘çilingir’ ‘kuyumcu’ ‘ahşapçı’ ‘gözlükçü’ gibi benzeri genel ibare markalar alınamaz. Ancak bu kelimelere özel ekler getirilerek marka alınabilir. ‘Kuyumcu Mehmet’ ya da ‘Çilingir Ali’ gibi.
  Ürün ya da hizmetin nitelik, kalite ya da imalat yeri, coğrafi yeri gibi konularda toplumu yanılgıya
  düşürecek markalar..
  *Örneğin ‘maraş dondurması’ olarak başvuru yapılırsa marka ret olur.
  Toplumu ilgilendiren tarihi, kültürel değerler açısından topluma mal olmuş ve ilgili kurumlardan tescil müsaadesi vermediği diğer arma, amblem ve nişanları içeren markalar..
  *Örneğin ‘anıtkabir’ topluma mal olmuş bir yer olduğu için marka olarak alınamaz.
  Dini değer ve sembolleri içeren markalar..
  *Örneğin; namaz, oruç başvuru ret olur. Dini önderlere ait isimler ve adları da tek başına marka olarak alınamaz.
  Cins, çeşit, nitelik, kalite, miktar, coğrafi yer gösteren ya da ürünlerin imal edildiği, hizmetlerin verildiği zamanı bildiren ya da ürün ve hizmetlerin başka ayırt edici niteliklerini
  gösteren işaret ve isimlendirmeleri münhasırsan veya temel öğe olarak içeren markalar..
  * Bu alanda detay oldukça fazladır. yeşil çavdar, otopazarı, şeker vb. tek adlar ile marka alınamaz.
  Kamu düzen, genel adaba ve ahlaka aykırı markalar..
  *Örneğin; Küfür sözcükleri, Defol vb.
  *Kişi ve toplum özeli ile ilgili müstehcen adlar, isimler ya da küfür içeren marka başvuruları red olur.

  Buradaki konular genel ana başlıklardır. Her marka kendi sınıflarında ve alanında daha ayrıntılı olarak uygunluk durumuna bakılma ihtiyacı olabilir.
  Marka olabilme az da olsa benzerlik ve taklit değil farklılık ve özgünlük getirmelidir.​

 • En Fazla Patent Başvurusu Yapan 10 Firma

   Türk Patent ve Marka Kurumu yılın ilk 6 ayından yapılan yerli patent başvurularını açıkladı.
   
  2017 yılının ilk altı ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan yerli patent başvuruları içinde en çok başvuru yapan ilk 10 firmanın sıralaması belli oldu.
   
  Listeye göre ilk üç sırada Vestel, Arçelik ve Anadolu Isuzu yer aldı. Bununla birlikte 2 üniversite de ilk 10’a girmeyi başardı.
   
  İlk 6 aylık verilere göre oluşan listede; beyaz eşya, otomotiv ve bilgi-iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren firmaların yanı sıra üniversiteler de var.
   
  Yılın ilk yarısında yapılan 2.632 yerli patent başvurusunun %25’i ilk 10 sırada yer alan firma ve kurumlar tarafından yapıldı. Bu veriler ikinci yarıda ilk 10 sıralamada ciddi bir rekabetin yaşanacağını gösteriyor.
   
  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2017 yılının ikinci yarısı için belirlediği 5.000 yerli patent başvurusu hedefine ulaşılmasında, ülkemizdeki buluş potansiyelinin ortaya çıkarılması ve bunların ticarileşmesi suretiyle ekonomiye kazandırılması noktasında bütün firma, kurum ve girişimcilerimizin katkıları büyük önem taşıyor. 

 • Online Marka tescil sorgulama

   Marka tescil sorgulama işleminizi kaliteli bir yazılım ve veri tabanına sahip olan web sitemiz aracılığıyla yapabilirsiniz. Ayrıca sorgulama sürecinde firmamız bünyesinde bulunan marka ve patent uzmanlarından destek alabilirsiniz. Marka patent uzmanları sizin için ismin alınabilir durumda olup olmadığını ve daha önce alınmış olan isimlerle bir benzerlik teşkil edip etmediğini araştırarak ve gerekirse emsal tescil örnekleriyle size rapor sunar. Böylece mümkün olabilecek olumsuz durumları engelleyerek maddi ve manevi zarara uğramamış olursunuz. Araştırma kapsamlı bir şekilde yapılmadığında tescil başvurusu olumsuz sonuçlanabilir. Böyle bir durum olduğunda, olumsuz sonuca karşı firmamız aracılığı ile itiraz hakkı kullanılabilir. Bu durum genellikle benzer isim talebi durumlarında olmaktadır.

  Bu sorgulama işlemini Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına bakılarak yapılmaktadır. TPE marka sorgulama işlemi yapmak ve sonuca hızlı bir şekilde ulaşmak için sayfamızı kullanmanızı öneririz.

  Sorgulama işlemi gerçekleştirmek için tıklayınız 

 • Marka Tescil Süreçleri

   Marka tescil başvurusu yapılmadan önce mutlaka marka benzerlik araştırması yapılması gerekmektedir. Marka benzerlik araştırması olumlu olan markalar ilgili dilekçe ve belgelerle Türk Patent ve Marka Kurumu'na girişi yapılır. TPE’ye girişi yapıldığı gün,tarih,saat olarak markanın koruması başlar. Marka bu aşamadan sonra uzman incelemesine gider ve herhangi bir olumsuzluk söz konusu olmaz ise marka her ay TPE tarafından yayınlanan markalar bültenine çıkar. 


  Bültende kalma süresi 2 ay olup bu süreç sonunda herhangi bir itiraz ile karşılaşılmassa marka tescil belgesi düzenlenip tarafımıza gönderilir. Tüm süreçler yaklaşık 12 ay sürmektedir. Fakat markamızın koruması başvuru yaptığımız tarih itibariyle başlamaktadır.


 • Acar Patent Şişli

  Acar Patent Şişli 

  Firmamız Şişli bölgesinde tanınmışlığa haiz bir patent firması olup genel müdürümüz ve uzman kadromuz ile firma ziyareti yaparak patent ve marka konusunda müvekkillerimize bilgi aktarımı sağlayarak gerçekleştirilecek işlemlerin süreçlerinde destek vermekteyiz. Tecrübeli kadromuzla Patent tescili, Faydalı Model tescili, marka tescili ve tasarım tescili konularında işlemlerinizi birlikte değerlendirip en uygun yöntemi seçerek başvuru aşamasına getirmekteyiz. Başvurunun ardından devam eden tescil sürecinde sizinle iletişim içerisinde olarak başvurunuz ile ilgili her aşamada yazılı ve sözlü bildirimler gerçekleştirilmektedir. Tescil başvuru aşamaları tamamlanıp tescil belgesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tarafımız aracılığı ile müvekkillere iletilecektir. Belge müvekkillere teslim edildikten sonra ürün patentlerinde yıllık harç ödemelerinin takibi, Marka tescil işlemlerinde isi benzer marka bilgilendirmesi tarafımızca sağlanıp, müvekkillere  yazılı ve sözlü olarak iletilmektedir. Sunulmuş olan kaliteli hizmet ve güven duygusu ile marka ve patent süreçlerinde öncü firmalar arasında yerini alarak öncelikle Şişli bölgesi olmak üzere ulusal alanda da Acar Patent olarak adını duyurmuştur.


  Şişli bölgesi Marka Tescili ve Patent işlemleri için Acar Patent her daim yanınızda , firmalar , şahıslar , şirketler Marka tescil hizmetleri için 0212 211 16 16 numaralı telefondan firmamıza ulaşabilir , marka tescil hizmeti için bilgi alabilir veya markanızı tescil ettirebilirsiniz.

  Ayrıca Web sitemiz üzerinden de Marka Başvurusu formunu doldurup bize gönderebilirsiniz.Ekibimiz en kısa süre içerisinde sizinle irtibata geçeceklerdir.

  Türkiye’nin her yerine hizmet sağlayan firmamız ayrıca faydalı model tescili , marka takibi , marka logo tescili , iso 9001 belgelendirme , CE belgelendirme belgelerinin tescilini uzman ekibi ile yapmaktadır.

 • Buluş Yapan Çalışana Ödeme

   Çalıştığı kurumda buluş yapan personel, buluştan elde edilen kazanç dikkate alınarak hesaplanacak miktarda ödeme alacak.

  Çalıştığı kurumda buluş yapanlara, buluştan elde edilen kazanca göre asgari ücret baz alınarak hesaplanacak miktarda ödeme yapılacak.

  Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan, "Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik", Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Yönetmelikle, çalışanların buluşlarıyla ilgili bedel tarifesi, uyuşmazlık halinde izlenecek tahkim usulü, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlarla kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

  Buna göre, çalışan kişi bir hizmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeden işverene bildirecek. İşveren de söz konusu buluşu kaydedecek. Bildirimde bulunmayan çalışan, işveren aleyhine doğan zararlardan sorumlu olacak. İşverene bildirimde bulunmadan patent başvurusu yapılması halinde, başvuru sahibine karşı dava açılabilecek.

  İşveren, hizmet buluşu ile ilgili olarak tam veya kısmi hak talebinde bulunabilecek. İşverenin hizmet buluşuna ilişkin tam hak talep etmesi halinde, bildirimin çalışana ulaştığı tarih itibarıyla buluş üzerindeki tüm haklar işverene geçmiş olacak. Bu durumda çalışan, işverenden buluştan faydalanma karşılığı olarak bedel isteyebilecek. İşveren, tam hak talep ederse, buluşu yapana 2 ay içinde teşvik ödülü de verecek. Teşvik ödülü, net asgari ücret miktarından az olamayacak. İşveren, buluşu kullanmak üzere kısmi hak talebinde de bulunabilecek. Bu durumda hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanacak. İşveren, kısmi hakka dayanarak buluşu kullanabilecek.

  Buluşa ilişkin bedelin belirlenmesinde, ekonomik değeri, çalışanın işletmedeki görevi ve işletmenin hizmet buluşunun gerçekleştirilmesindeki katkısı dikkate alınacak. Tarafların anlaşamamaları halinde uyuşmazlık tahkim yoluyla çözümlenecek.

  ASGARİ ÜCRET BAZ ALINARAK HESAPLANACAK

  Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara buluşları için ödenecek bedel, buluştan elde edilen net gelirin üçte birinden az olamayacak ancak buluş konusunun kamu kurum ve kuruluşunun kendisi tarafından kullanılması halinde ödenecek bedel, bir defaya mahsus olmak üzere bedelin ödendiği ay için çalışana ödenen net ücretin 10 katından fazla olamayacak. Buluştan elde edilen net gelir, buluşun gerçekleştirildiği çalışma için yapılan her türlü gider, buluştan elde edilen gelirden düşülerek hesaplanacak.

   Çalışanın buluştan elde edeceği gelir, buluştan sağlanan kazancın, net asgari ücret miktarının kaç katı olduğuna göre yönetmelikte yer alan katsayıyla çarpımı sonucu elde edilecek. Buna göre, asgari ücretin bin ya da 150 bin katına kadar farklı katsayılar baz alınacak.
  Buluştan elde edilen kazancın, asgari ücretin net miktarının 150 bin katını aşan miktarı için işverenin bedel ödeme zorunluluğu olmayacak.

   
 • Endonezya MADRİD Sisteminde

   Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) yaptığı duyuruya göre Endonezya, Madrid Protokolü’ne dahil oldu. 2 Ocak 2018 itibariyle başvuru alımı başlayacak. Böylece Endonezya’ya marka başvurusu kolaylaşacak.

  Dünyanın en büyük Müslüman ülkesi olan Endonezya’ya açılan kapı Madrid Protokolü aracılığıyla artık çok daha kolay.

  Madrid Sistemi dünyada en etkin ve yaygın biçimde kullanılan uluslararası tescil sistemi konumunda. Dünya ticaret hacminin yüzde 80’den fazlasına sahip olan üye ülkelere her gecen yıl yenisi ekleniyor. Tek bir başvuru ile birden fazla ülkede tescil alınabilmeye olanak sağlayan sistem ile AB ve OAPI (Afrika Fikri Haklar Organizasyonu) gibi topluluklarını kapsamakta. Böylece tek bir başvuruyla çok daha kolay bir şekilde ve zahmetsizce birçok ülkede tescil alınabilmekte.

   
 • Türk Patent ve Marka Kurumu'dan 7 Ürüne Tescil

   Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Antep lahmacunu, Antep tırnaklı pidesi, Antep fıstık ezmesi, Susurluk ayranı, Susurluk tostu, Urfa şıllık tatlısı ve Kırklareli hardaliyesine coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

   
  Türk Patent ve Marka Kurumu, coğrafi işaret tescil belgesi takdim töreni ve 'Coğrafi İşaretlerde Türk ve İtalyan Deneyimleri Semineri' düzenledi. 
   
  Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, coğrafi işaretler konusunda son derece önemli bir gelişme kaydedildiğini ve 10 tane coğrafi işaretin Avrupa Komisyonunda işlemlerinin devam ettiğini belirtti.
   
  ÖNCÜ İL GAZİANTEP
   
  Bu konuda öncü ilin Gaziantep olduğunun altını çizen Asan, AB Komisyonunda ilk olarak Antep baklavasının yer aldığını kaydetti.
   
  Şuanda komisyonda işlemleri devam eden farklı ürünler de olduğunu belirten Asan, yakın zamanda işlemlerin tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti. 2018 yılında marka başvurularında tarihi bir rekor beklediklerini söyleyen Asan, 'Malum olduğu üzere Avrupa’da son 5-6 yıldır marka başvurularında Türkiye birinci sırada yer almaktadır' şeklinde konuştu.
   
  İTALYANLAR ÖNDE GELEN BİR ÜLKE
   
  Programda İtalyanlarla birlikte karşılıklı deneyimlerin paylaşılacağını belirten Asan, "Avrupa’da coğrafi işaretten katma değer yaratma noktasında İtalyanlar çok önde gelen örnek bir ülke. İtalya’da yaklaşık 800’e yakın coğrafi işaretli ürün var" diye konuştu.
   
  Düzenlenen programda Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyete Gaziantep ürünlerinin tescil belgesi takdim edildi. Programda İtalya Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ofisi Müdürü Luigi Gentile, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Müsteşarı Veysel Yayan de yer aldı.
   
 • Coğrafi İşaret Ve Geleneksel Ürünlere Amblem Zorunluluğu

   Türk Patent ve Marka Kurumunun "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik 10.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek. Böylelikle Türk Patent ve Marka Kurumu, coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları amblemine standart getirmiş oldu. Yönetmelikle gelen standartları şu şekilde sıralayabiliriz:

   
  - Tescilli coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları tescil belgesinde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösterenler tarafından kullanılır. 
   
  - Tescilli coğrafi işaret ile birlikte amblemin kullanımı zorunludur. Ülkemizin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında ülkemizde korunması öngörülen yabancı ülkelere ait coğrafi işaretler için amblem kullanımı zorunlu değildir. Tescilli geleneksel ürün adının amblemsiz kullanımı 6769 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.
   
  - Amblem, çapı 15 milimetreden küçük olmayacak şekilde, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı ile birlikte ürün veya ambalaj üzerinde, ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılmadığı durumlarda ise işletmede kolayca görülebilecek şekilde kullanılacaktır.
   
  - Tescilli adın türüne uygun olan amblem kullanılır ve amblem üzerinde değişiklik yapılamaz.
   
  - Amblem, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını kullananlar tarafından Kurumun resmi internet sitesinden temin edilir.
   
  - Türkiye’de piyasaya sunulan, tescilli coğrafi işareti ve geleneksel ürün adını taşıyan ürünlerin üzerinde Türkçe amblemler kullanılır.
   
  - Dış ticarete konu ürünlerde yabancı dilde amblem kullanılması tercih edildiğinde, Kurumun resmi internet sitesinde yabancı dil karşılıkları verilen amblemler kullanılabilir.
   
  - Menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı amblemleri, üçgenlerin çevrelediği daire içinde yer alan köşeli parantez arasındaki Türkiye haritasından oluşacaktır.
   
  - Menşe adı ambleminde kırmızı, mahreç işareti ambleminde yeşil, geleneksel ürün adı ambleminde ise turkuaz renk hakim olacaktır.
   
  - Görünürlüğü zorlaştıran renkli zemin üzerinde amblemin kullanılması halinde, amblemin etrafında sınırlandırıcı bir dış daire kullanılacaktır. Bu durumda dış daire ile üçgenler arasında kalan zemin beyaz olacaktır.
   
  - Ambalajda yer alan diğer tüm unsurların sadece siyah, sadece beyaz veya siyah-beyaz olması halinde amblemin siyah-beyaz kullanımı da mümkün olabilecek.
   
   
   
   
 • Bayinin ve Franchise Marka Kullanım Hakkı

  Bayilik ve Franchising başlangıçta iki aynı kavram olarak görünse de ikisi arasında hak ve sorumluluklar /yetki açısından bir takım farklar vardır. Öncelikle belirtmek gerekirse Franchise marka kullanım hakkı sunarken acentelik ve bayilik sözleşmeleri marka kullanım hakkını sunmamaktadır. Bu sebeple bayilik olarak sözleşmede aksine bir hüküm olmadığı sürece bayilik veren şirketin unvanının, logosunun ve markasının kullanımı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde Marka Hakkına Tecavüz Suçunu oluşturacaktır. Kanunun 30. Maddesinde bu suça ilişkin hükümler düzenlenmiştir;

  Madde 30: Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler

  -
  Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
  -
  Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
  -
  Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
  -
  Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
  -
  Marka Hakkına Tecavüze Konu Fiiller de yine 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 29. Maddesinde sayılmıştır;

  Madde 29 Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller

  -
  Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
  - Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
  - Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
  - Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

  Kanunun 7. Maddesinde belirtilen hallerden bazıları;

  -
  İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
  - İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
  -
  İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
  -
  İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
  -
  İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
  -
  İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
  -
  İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.

  Bayilik – Faturada Esas Şirkete Ait Logo Ve İsim Kullanılması Kapsamı Ve Cezai Sorumluluğu

  Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olan belgeler; kimlik, adres, vergi numarası, miktar, fiyat gibi bilgilerin yanıltıcı şekilde hatalı olarak düzenlenmesi ile oluşmaktadır. Bayiliğin ana şirkete ait unvan ve logoyu faturalarında kullanması şekil bakımından düzgün bir fatura olsa dahi muhteviyatı açısından hizmet sunulan 3. Kişilerce kimlikte yanılgıya sebebiyet vereceğinden muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak kabul edilecektir.

  Bu belgelere ilişkin cezai sorumluluk 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun 359. Maddesinin a bendinin 2. Bölümünde: “Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.”

 • Manuş Baba, Markalaşma Yolunda Acar Patent ile Anlaştı

  ​​​Türkiye’nin sevilen şarkıcısı Manuş Baba, hafızalarda tescillenen ismini  Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescillendi. Acar Patent ile marka tescil süreci başlatılan Manuş Baba ismi artık koruma altına alındı.

  Acar Patent Genel Müdürü Rüştü Gümüş, markalaşmanın tescille başladığını söyledi.

  ​Sayın Rüştü ​Gümüş, “Patent ve Marka Kanunu’nun yasalaşmasının ardından artan bilinçle başvuru sayısı her geçen gün artıyor. Başvuru sayısı bir önceki yıla göre %13 oranında artarak 107.176’dan 120.645’e ulaşarak rekor kırdı. Ünlü isimler de, hem kendi isimlerinin hem de sahne isimlerinin ürünlerde kullanılmaması için marka tescili yaparak haksız rekabetin önüne geçmek için isimlerini korumaları gerekiyor. Manuş Baba da böyle yaptı. Acar Patent aracılığıyla yaptığı başvuru ile adını koruma ve markalaşma yolunda önemli bir adım atmış oldu.” dedi. 

   

   

 • Türk Patent ve Marka Kurumu Marka Ve Patent Başvuru Sayıları

  2017 Marka Başvuruları

  2017 yılında toplam marka başvurularında bir önceki yıla göre %13’lük bir artış olmuştur. 2017 yılında gerçekleşen toplam marka başvuru sayısı 121.108'dir.
  2015-2017 yılları arasında tescil edilen marka sayıları incelendiğinde, 2016 yılında tescil edilen marka sayısı 97.085 iken, 2017 yılında bu sayı %12 azalarak 85.573 olarak gerçekleşmiştir.
  2017 yılı içerisinde yapılan marka başvurularının sınıfsal bazda dağılımı incelendiğinde, en çok başvurunun yaklaşık %20’lik oranla 35. sınıfta yapıldığı görülmektedir. Gıda ürünlerinin yer aldığı 29. ve 30. sınıflarda yapılan başvurular ise, yaklaşık %10’luk bölümünü oluşturmaktadır. Giyim eşyalarının yer aldığı 25. sınıf için yapılan başvuruların ise %4’ünü oluşturduğu görülmektedir. 41. sınıfta yer alan hizmetlerde yapılan marka tescil başvuruları da yaklaşık %6’lık kısmına tekabül etmektedir.

  2017 Patent Başvuruları 

  3795 başvuru sayısıyla İstanbul zirvedeki yerini korurken, Manisa 1206 başvuru ile 2’inci, Ankara 3’üncü, Bursa 4’üncü, Kocaeli ise 5’inci sırada yer aldı. Ağrı, Bingöl, Hakkari, Kars, Bayburt ve Ardahan’dan ise hiç patent başvurusu yapılmadı. 

  PATENT BAŞVURU SAYISINDA ARTIŞ

  2016 yılında 6445 olan patent başvuru sayısının 2017 yılında 8625’e yükselmiştir.  2016’da İstanbul’un 3096 olan patent başvuru sayısının 3795’e, Ankara’nın 738 olan başvuru sayısının 823’e, İzmir’in ise 281’den 305 başvuru sayısına ulaşmıştır.

   

   

   

   

 • Mustafa SANDAL "ver gazı" ibaresi için ACAR PATENT ile Anlaştı

   Türkiye' nin tanınmış isimlerinden olan Mustafa SANDAL müzik camiasında yakalamış olduğu başarı ile hayranlarının kalbinde yer almıştır. Mustafa SANDAL yeni projeler ile hayranlarıyla buluşmaya devam ederken "ver gazı" isimli yarışma programının sunuculuğunu yaparak ekranlarda yerini alacaktır. Ünlü oyuncu sunuculuğunu üstlendiği programın ismini koruma altına almak adına "ver gazı" ibaresini ACAR PATENT Genel müdürü Rüştü GÜMÜŞ aracılığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescillemiştir. 

 • 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması

  PATENTLE TÜRKİYE

  Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bu yıl 2.si düzenlenecek olan üniversite (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) öğrencilerine yönelik patent yarışması başlıyor.

  Patentle Türkiye sloganı ile başlayacak olan yarışma, üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması, üniversite öğrencilerinin profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesini amaçlamaktadır.

  AMAÇ ve FAYDA

  Üniversitelerimizde üretilen teknik bilginin patente dönüştürülerek ülke ekonomisinin ve teknolojisinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

   
2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması
2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması
28.5.2019 09:55:12

PATENTLE TÜRKİYE

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bu yıl 2.si düzenlenecek olan üniversite (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) öğrencilerine yönelik patent yarışması başlıyor.

Patentle Türkiye sloganı ile başlayacak olan yarışma, üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması, üniversite öğrencilerinin profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesini amaçlamaktadır.

AMAÇ ve FAYDA

Üniversitelerimizde üretilen teknik bilginin patente dönüştürülerek ülke ekonomisinin ve teknolojisinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

 
[...]
Mustafa SANDAL
Mustafa SANDAL "ver gazı" ibaresi için ACAR PATENT ile Anlaştı
5.4.2018 10:14:27

 Türkiye' nin tanınmış isimlerinden olan Mustafa SANDAL müzik camiasında yakalamış olduğu başarı ile hayranlarının kalbinde yer almıştır. Mustafa SANDAL yeni projeler ile hayranlarıyla buluşmaya devam ederken "ver gazı" isimli yarışma programının sunuculuğunu yaparak ekranlarda yerini alacaktır. Ünlü oyuncu sunuculuğunu üstlendiği programın ismini koruma altına almak adına "ver gazı" ibaresini ACAR PATENT Genel müdürü Rüştü GÜMÜŞ aracılığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescillemiştir. 

[...]
Türk Patent ve Marka Kurumu Marka Ve Patent Başvuru Sayıları
Türk Patent ve Marka Kurumu Marka Ve Patent Başvuru Sayıları
3.4.2018 10:52:07

2017 Marka Başvuruları

2017 yılında toplam marka başvurularında bir önceki yıla göre %13’lük bir artış olmuştur. 2017 yılında gerçekleşen toplam marka başvuru sayısı 121.108'dir.
2015-2017 yılları arasında tescil edilen marka sayıları incelendiğinde, 2016 yılında tescil edilen marka sayısı 97.085 iken, 2017 yılında bu sayı %12 azalarak 85.573 olarak gerçekleşmiştir.
2017 yılı içerisinde yapılan marka başvurularının sınıfsal bazda dağılımı incelendiğinde, en çok başvurunun yaklaşık %20’lik oranla 35. sınıfta yapıldığı görülmektedir. Gıda ürünlerinin yer aldığı 29. ve 30. sınıflarda yapılan başvurular ise, yaklaşık %10’luk bölümünü oluşturmaktadır. Giyim eşyalarının yer aldığı 25. sınıf için yapılan başvuruların ise %4’ünü oluşturduğu görülmektedir. 41. sınıfta yer alan hizmetlerde yapılan marka tescil başvuruları da yaklaşık %6’lık kısmına tekabül etmektedir.

2017 Patent Başvuruları 

3795 başvuru sayısıyla İstanbul zirvedeki yerini korurken, Manisa 1206 başvuru ile 2’inci, Ankara 3’üncü, Bursa 4’üncü, Kocaeli ise 5’inci sırada yer aldı. Ağrı, Bingöl, Hakkari, Kars, Bayburt ve Ardahan’dan ise hiç patent başvurusu yapılmadı. 

PATENT BAŞVURU SAYISINDA ARTIŞ

2016 yılında 6445 olan patent başvuru sayısının 2017 yılında 8625’e yükselmiştir.  2016’da İstanbul’un 3096 olan patent başvuru sayısının 3795’e, Ankara’nın 738 olan başvuru sayısının 823’e, İzmir’in ise 281’den 305 başvuru sayısına ulaşmıştır.

 

 

 

 

[...]
Manuş Baba, Markalaşma Yolunda Acar Patent ile Anlaştı
Manuş Baba, Markalaşma Yolunda Acar Patent ile Anlaştı
28.2.2018 15:39:21

​​​Türkiye’nin sevilen şarkıcısı Manuş Baba, hafızalarda tescillenen ismini  Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescillendi. Acar Patent ile marka tescil süreci başlatılan Manuş Baba ismi artık koruma altına alındı.

Acar Patent Genel Müdürü Rüştü Gümüş, markalaşmanın tescille başladığını söyledi.

​Sayın Rüştü ​Gümüş, “Patent ve Marka Kanunu’nun yasalaşmasının ardından artan bilinçle başvuru sayısı her geçen gün artıyor. Başvuru sayısı bir önceki yıla göre %13 oranında artarak 107.176’dan 120.645’e ulaşarak rekor kırdı. Ünlü isimler de, hem kendi isimlerinin hem de sahne isimlerinin ürünlerde kullanılmaması için marka tescili yaparak haksız rekabetin önüne geçmek için isimlerini korumaları gerekiyor. Manuş Baba da böyle yaptı. Acar Patent aracılığıyla yaptığı başvuru ile adını koruma ve markalaşma yolunda önemli bir adım atmış oldu.” dedi. 

 

 

[...]
Bayinin ve Franchise Marka Kullanım Hakkı
Bayinin ve Franchise Marka Kullanım Hakkı
26.2.2018 10:16:23

Bayilik ve Franchising başlangıçta iki aynı kavram olarak görünse de ikisi arasında hak ve sorumluluklar /yetki açısından bir takım farklar vardır. Öncelikle belirtmek gerekirse Franchise marka kullanım hakkı sunarken acentelik ve bayilik sözleşmeleri marka kullanım hakkını sunmamaktadır. Bu sebeple bayilik olarak sözleşmede aksine bir hüküm olmadığı sürece bayilik veren şirketin unvanının, logosunun ve markasının kullanımı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde Marka Hakkına Tecavüz Suçunu oluşturacaktır. Kanunun 30. Maddesinde bu suça ilişkin hükümler düzenlenmiştir;

Madde 30: Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler

-
Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
-
Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
-
Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
-
Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
-
Marka Hakkına Tecavüze Konu Fiiller de yine 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 29. Maddesinde sayılmıştır;

Madde 29 Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller

-
Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
- Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
- Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
- Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

Kanunun 7. Maddesinde belirtilen hallerden bazıları;

-
İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
- İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
-
İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
-
İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
-
İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
-
İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
-
İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.

Bayilik – Faturada Esas Şirkete Ait Logo Ve İsim Kullanılması Kapsamı Ve Cezai Sorumluluğu

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olan belgeler; kimlik, adres, vergi numarası, miktar, fiyat gibi bilgilerin yanıltıcı şekilde hatalı olarak düzenlenmesi ile oluşmaktadır. Bayiliğin ana şirkete ait unvan ve logoyu faturalarında kullanması şekil bakımından düzgün bir fatura olsa dahi muhteviyatı açısından hizmet sunulan 3. Kişilerce kimlikte yanılgıya sebebiyet vereceğinden muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak kabul edilecektir.

Bu belgelere ilişkin cezai sorumluluk 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun 359. Maddesinin a bendinin 2. Bölümünde: “Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.”

[...]
Coğrafi İşaret Ve Geleneksel Ürünlere Amblem Zorunluluğu
Coğrafi İşaret Ve Geleneksel Ürünlere Amblem Zorunluluğu
9.1.2018 10:00:22

 Türk Patent ve Marka Kurumunun "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik 10.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek. Böylelikle Türk Patent ve Marka Kurumu, coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları amblemine standart getirmiş oldu. Yönetmelikle gelen standartları şu şekilde sıralayabiliriz:

 
- Tescilli coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları tescil belgesinde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösterenler tarafından kullanılır. 
 
- Tescilli coğrafi işaret ile birlikte amblemin kullanımı zorunludur. Ülkemizin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında ülkemizde korunması öngörülen yabancı ülkelere ait coğrafi işaretler için amblem kullanımı zorunlu değildir. Tescilli geleneksel ürün adının amblemsiz kullanımı 6769 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.
 
- Amblem, çapı 15 milimetreden küçük olmayacak şekilde, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı ile birlikte ürün veya ambalaj üzerinde, ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılmadığı durumlarda ise işletmede kolayca görülebilecek şekilde kullanılacaktır.
 
- Tescilli adın türüne uygun olan amblem kullanılır ve amblem üzerinde değişiklik yapılamaz.
 
- Amblem, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını kullananlar tarafından Kurumun resmi internet sitesinden temin edilir.
 
- Türkiye’de piyasaya sunulan, tescilli coğrafi işareti ve geleneksel ürün adını taşıyan ürünlerin üzerinde Türkçe amblemler kullanılır.
 
- Dış ticarete konu ürünlerde yabancı dilde amblem kullanılması tercih edildiğinde, Kurumun resmi internet sitesinde yabancı dil karşılıkları verilen amblemler kullanılabilir.
 
- Menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı amblemleri, üçgenlerin çevrelediği daire içinde yer alan köşeli parantez arasındaki Türkiye haritasından oluşacaktır.
 
- Menşe adı ambleminde kırmızı, mahreç işareti ambleminde yeşil, geleneksel ürün adı ambleminde ise turkuaz renk hakim olacaktır.
 
- Görünürlüğü zorlaştıran renkli zemin üzerinde amblemin kullanılması halinde, amblemin etrafında sınırlandırıcı bir dış daire kullanılacaktır. Bu durumda dış daire ile üçgenler arasında kalan zemin beyaz olacaktır.
 
- Ambalajda yer alan diğer tüm unsurların sadece siyah, sadece beyaz veya siyah-beyaz olması halinde amblemin siyah-beyaz kullanımı da mümkün olabilecek.
 
 
 
 
[...]
Türk Patent ve Marka Kurumu'dan 7 Ürüne Tescil
Türk Patent ve Marka Kurumu'dan 7 Ürüne Tescil
22.11.2017 14:15:16

 Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Antep lahmacunu, Antep tırnaklı pidesi, Antep fıstık ezmesi, Susurluk ayranı, Susurluk tostu, Urfa şıllık tatlısı ve Kırklareli hardaliyesine coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

 
Türk Patent ve Marka Kurumu, coğrafi işaret tescil belgesi takdim töreni ve 'Coğrafi İşaretlerde Türk ve İtalyan Deneyimleri Semineri' düzenledi. 
 
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, coğrafi işaretler konusunda son derece önemli bir gelişme kaydedildiğini ve 10 tane coğrafi işaretin Avrupa Komisyonunda işlemlerinin devam ettiğini belirtti.
 
ÖNCÜ İL GAZİANTEP
 
Bu konuda öncü ilin Gaziantep olduğunun altını çizen Asan, AB Komisyonunda ilk olarak Antep baklavasının yer aldığını kaydetti.
 
Şuanda komisyonda işlemleri devam eden farklı ürünler de olduğunu belirten Asan, yakın zamanda işlemlerin tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti. 2018 yılında marka başvurularında tarihi bir rekor beklediklerini söyleyen Asan, 'Malum olduğu üzere Avrupa’da son 5-6 yıldır marka başvurularında Türkiye birinci sırada yer almaktadır' şeklinde konuştu.
 
İTALYANLAR ÖNDE GELEN BİR ÜLKE
 
Programda İtalyanlarla birlikte karşılıklı deneyimlerin paylaşılacağını belirten Asan, "Avrupa’da coğrafi işaretten katma değer yaratma noktasında İtalyanlar çok önde gelen örnek bir ülke. İtalya’da yaklaşık 800’e yakın coğrafi işaretli ürün var" diye konuştu.
 
Düzenlenen programda Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyete Gaziantep ürünlerinin tescil belgesi takdim edildi. Programda İtalya Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ofisi Müdürü Luigi Gentile, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Müsteşarı Veysel Yayan de yer aldı.
 
[...]
Endonezya MADRİD Sisteminde
Endonezya MADRİD Sisteminde
20.10.2017 11:37:21

 Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) yaptığı duyuruya göre Endonezya, Madrid Protokolü’ne dahil oldu. 2 Ocak 2018 itibariyle başvuru alımı başlayacak. Böylece Endonezya’ya marka başvurusu kolaylaşacak.

Dünyanın en büyük Müslüman ülkesi olan Endonezya’ya açılan kapı Madrid Protokolü aracılığıyla artık çok daha kolay.

Madrid Sistemi dünyada en etkin ve yaygın biçimde kullanılan uluslararası tescil sistemi konumunda. Dünya ticaret hacminin yüzde 80’den fazlasına sahip olan üye ülkelere her gecen yıl yenisi ekleniyor. Tek bir başvuru ile birden fazla ülkede tescil alınabilmeye olanak sağlayan sistem ile AB ve OAPI (Afrika Fikri Haklar Organizasyonu) gibi topluluklarını kapsamakta. Böylece tek bir başvuruyla çok daha kolay bir şekilde ve zahmetsizce birçok ülkede tescil alınabilmekte.

 
[...]
Buluş Yapan Çalışana Ödeme
Buluş Yapan Çalışana Ödeme
20.10.2017 11:36:41

 Çalıştığı kurumda buluş yapan personel, buluştan elde edilen kazanç dikkate alınarak hesaplanacak miktarda ödeme alacak.

Çalıştığı kurumda buluş yapanlara, buluştan elde edilen kazanca göre asgari ücret baz alınarak hesaplanacak miktarda ödeme yapılacak.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan, "Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik", Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, çalışanların buluşlarıyla ilgili bedel tarifesi, uyuşmazlık halinde izlenecek tahkim usulü, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlarla kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, çalışan kişi bir hizmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeden işverene bildirecek. İşveren de söz konusu buluşu kaydedecek. Bildirimde bulunmayan çalışan, işveren aleyhine doğan zararlardan sorumlu olacak. İşverene bildirimde bulunmadan patent başvurusu yapılması halinde, başvuru sahibine karşı dava açılabilecek.

İşveren, hizmet buluşu ile ilgili olarak tam veya kısmi hak talebinde bulunabilecek. İşverenin hizmet buluşuna ilişkin tam hak talep etmesi halinde, bildirimin çalışana ulaştığı tarih itibarıyla buluş üzerindeki tüm haklar işverene geçmiş olacak. Bu durumda çalışan, işverenden buluştan faydalanma karşılığı olarak bedel isteyebilecek. İşveren, tam hak talep ederse, buluşu yapana 2 ay içinde teşvik ödülü de verecek. Teşvik ödülü, net asgari ücret miktarından az olamayacak. İşveren, buluşu kullanmak üzere kısmi hak talebinde de bulunabilecek. Bu durumda hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanacak. İşveren, kısmi hakka dayanarak buluşu kullanabilecek.

Buluşa ilişkin bedelin belirlenmesinde, ekonomik değeri, çalışanın işletmedeki görevi ve işletmenin hizmet buluşunun gerçekleştirilmesindeki katkısı dikkate alınacak. Tarafların anlaşamamaları halinde uyuşmazlık tahkim yoluyla çözümlenecek.

ASGARİ ÜCRET BAZ ALINARAK HESAPLANACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara buluşları için ödenecek bedel, buluştan elde edilen net gelirin üçte birinden az olamayacak ancak buluş konusunun kamu kurum ve kuruluşunun kendisi tarafından kullanılması halinde ödenecek bedel, bir defaya mahsus olmak üzere bedelin ödendiği ay için çalışana ödenen net ücretin 10 katından fazla olamayacak. Buluştan elde edilen net gelir, buluşun gerçekleştirildiği çalışma için yapılan her türlü gider, buluştan elde edilen gelirden düşülerek hesaplanacak.

 Çalışanın buluştan elde edeceği gelir, buluştan sağlanan kazancın, net asgari ücret miktarının kaç katı olduğuna göre yönetmelikte yer alan katsayıyla çarpımı sonucu elde edilecek. Buna göre, asgari ücretin bin ya da 150 bin katına kadar farklı katsayılar baz alınacak.
Buluştan elde edilen kazancın, asgari ücretin net miktarının 150 bin katını aşan miktarı için işverenin bedel ödeme zorunluluğu olmayacak.

 
[...]
Acar Patent Şişli
Acar Patent Şişli
20.10.2017 11:36:00

Acar Patent Şişli 

Firmamız Şişli bölgesinde tanınmışlığa haiz bir patent firması olup genel müdürümüz ve uzman kadromuz ile firma ziyareti yaparak patent ve marka konusunda müvekkillerimize bilgi aktarımı sağlayarak gerçekleştirilecek işlemlerin süreçlerinde destek vermekteyiz. Tecrübeli kadromuzla Patent tescili, Faydalı Model tescili, marka tescili ve tasarım tescili konularında işlemlerinizi birlikte değerlendirip en uygun yöntemi seçerek başvuru aşamasına getirmekteyiz. Başvurunun ardından devam eden tescil sürecinde sizinle iletişim içerisinde olarak başvurunuz ile ilgili her aşamada yazılı ve sözlü bildirimler gerçekleştirilmektedir. Tescil başvuru aşamaları tamamlanıp tescil belgesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tarafımız aracılığı ile müvekkillere iletilecektir. Belge müvekkillere teslim edildikten sonra ürün patentlerinde yıllık harç ödemelerinin takibi, Marka tescil işlemlerinde isi benzer marka bilgilendirmesi tarafımızca sağlanıp, müvekkillere  yazılı ve sözlü olarak iletilmektedir. Sunulmuş olan kaliteli hizmet ve güven duygusu ile marka ve patent süreçlerinde öncü firmalar arasında yerini alarak öncelikle Şişli bölgesi olmak üzere ulusal alanda da Acar Patent olarak adını duyurmuştur.


Şişli bölgesi Marka Tescili ve Patent işlemleri için Acar Patent her daim yanınızda , firmalar , şahıslar , şirketler Marka tescil hizmetleri için 0212 211 16 16 numaralı telefondan firmamıza ulaşabilir , marka tescil hizmeti için bilgi alabilir veya markanızı tescil ettirebilirsiniz.

Ayrıca Web sitemiz üzerinden de Marka Başvurusu formunu doldurup bize gönderebilirsiniz.Ekibimiz en kısa süre içerisinde sizinle irtibata geçeceklerdir.

Türkiye’nin her yerine hizmet sağlayan firmamız ayrıca faydalı model tescili , marka takibi , marka logo tescili , iso 9001 belgelendirme , CE belgelendirme belgelerinin tescilini uzman ekibi ile yapmaktadır.

[...]
Marka Tescil Süreçleri
Marka Tescil Süreçleri
20.10.2017 11:34:03

 Marka tescil başvurusu yapılmadan önce mutlaka marka benzerlik araştırması yapılması gerekmektedir. Marka benzerlik araştırması olumlu olan markalar ilgili dilekçe ve belgelerle Türk Patent ve Marka Kurumu'na girişi yapılır. TPE’ye girişi yapıldığı gün,tarih,saat olarak markanın koruması başlar. Marka bu aşamadan sonra uzman incelemesine gider ve herhangi bir olumsuzluk söz konusu olmaz ise marka her ay TPE tarafından yayınlanan markalar bültenine çıkar. 


Bültende kalma süresi 2 ay olup bu süreç sonunda herhangi bir itiraz ile karşılaşılmassa marka tescil belgesi düzenlenip tarafımıza gönderilir. Tüm süreçler yaklaşık 12 ay sürmektedir. Fakat markamızın koruması başvuru yaptığımız tarih itibariyle başlamaktadır.


[...]
Online Marka tescil sorgulama
Online Marka tescil sorgulama
20.10.2017 11:32:51

 Marka tescil sorgulama işleminizi kaliteli bir yazılım ve veri tabanına sahip olan web sitemiz aracılığıyla yapabilirsiniz. Ayrıca sorgulama sürecinde firmamız bünyesinde bulunan marka ve patent uzmanlarından destek alabilirsiniz. Marka patent uzmanları sizin için ismin alınabilir durumda olup olmadığını ve daha önce alınmış olan isimlerle bir benzerlik teşkil edip etmediğini araştırarak ve gerekirse emsal tescil örnekleriyle size rapor sunar. Böylece mümkün olabilecek olumsuz durumları engelleyerek maddi ve manevi zarara uğramamış olursunuz. Araştırma kapsamlı bir şekilde yapılmadığında tescil başvurusu olumsuz sonuçlanabilir. Böyle bir durum olduğunda, olumsuz sonuca karşı firmamız aracılığı ile itiraz hakkı kullanılabilir. Bu durum genellikle benzer isim talebi durumlarında olmaktadır.

Bu sorgulama işlemini Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına bakılarak yapılmaktadır. TPE marka sorgulama işlemi yapmak ve sonuca hızlı bir şekilde ulaşmak için sayfamızı kullanmanızı öneririz.

Sorgulama işlemi gerçekleştirmek için tıklayınız 

[...]
En Fazla Patent Başvurusu Yapan 10 Firma
En Fazla Patent Başvurusu Yapan 10 Firma
20.10.2017 11:32:04

 Türk Patent ve Marka Kurumu yılın ilk 6 ayından yapılan yerli patent başvurularını açıkladı.
 
2017 yılının ilk altı ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan yerli patent başvuruları içinde en çok başvuru yapan ilk 10 firmanın sıralaması belli oldu.
 
Listeye göre ilk üç sırada Vestel, Arçelik ve Anadolu Isuzu yer aldı. Bununla birlikte 2 üniversite de ilk 10’a girmeyi başardı.
 
İlk 6 aylık verilere göre oluşan listede; beyaz eşya, otomotiv ve bilgi-iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren firmaların yanı sıra üniversiteler de var.
 
Yılın ilk yarısında yapılan 2.632 yerli patent başvurusunun %25’i ilk 10 sırada yer alan firma ve kurumlar tarafından yapıldı. Bu veriler ikinci yarıda ilk 10 sıralamada ciddi bir rekabetin yaşanacağını gösteriyor.
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2017 yılının ikinci yarısı için belirlediği 5.000 yerli patent başvurusu hedefine ulaşılmasında, ülkemizdeki buluş potansiyelinin ortaya çıkarılması ve bunların ticarileşmesi suretiyle ekonomiye kazandırılması noktasında bütün firma, kurum ve girişimcilerimizin katkıları büyük önem taşıyor. 

[...]
Marka Red Nedenleri
Marka Red Nedenleri
19.10.2017 12:01:25

 Tescil ettirmek için müracaat edilmiş veya tescil edilmiş bir markanın sahibinin üzerine, tescil ettirilmek istenen marka bazı hallerde tescil edilmez.
Bunlar, Aynı ya da aynı çeşitteki ürün veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceden tescil müracaatı yapılmış bir marka ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar..

* Tescilli olan ‘kraft’ markası bulunduğu sınıfta aynı ad ile alınamaz ve başvurusu yapılırsa direk ret olur. Alınacak marka yakın benzeri olması durumunda da ret olur. Örneğin ‘crafter’ olarak az farklılıkla başvurulduğunda ayırt edilemez benzerlikte olduğu için ret olur.
Ticaret sahasında herkesçe kullanılan veya belirle bir meslek, ticaret ya de sanat grubuna ait olanları ayırmaya yarayan işaret ve isimleri münhasıran ya da temel öğe olarak içeren markalar..

*Örneğin ‘çilingir’ ‘kuyumcu’ ‘ahşapçı’ ‘gözlükçü’ gibi benzeri genel ibare markalar alınamaz. Ancak bu kelimelere özel ekler getirilerek marka alınabilir. ‘Kuyumcu Mehmet’ ya da ‘Çilingir Ali’ gibi.
Ürün ya da hizmetin nitelik, kalite ya da imalat yeri, coğrafi yeri gibi konularda toplumu yanılgıya
düşürecek markalar..
*Örneğin ‘maraş dondurması’ olarak başvuru yapılırsa marka ret olur.
Toplumu ilgilendiren tarihi, kültürel değerler açısından topluma mal olmuş ve ilgili kurumlardan tescil müsaadesi vermediği diğer arma, amblem ve nişanları içeren markalar..
*Örneğin ‘anıtkabir’ topluma mal olmuş bir yer olduğu için marka olarak alınamaz.
Dini değer ve sembolleri içeren markalar..
*Örneğin; namaz, oruç başvuru ret olur. Dini önderlere ait isimler ve adları da tek başına marka olarak alınamaz.
Cins, çeşit, nitelik, kalite, miktar, coğrafi yer gösteren ya da ürünlerin imal edildiği, hizmetlerin verildiği zamanı bildiren ya da ürün ve hizmetlerin başka ayırt edici niteliklerini
gösteren işaret ve isimlendirmeleri münhasırsan veya temel öğe olarak içeren markalar..
* Bu alanda detay oldukça fazladır. yeşil çavdar, otopazarı, şeker vb. tek adlar ile marka alınamaz.
Kamu düzen, genel adaba ve ahlaka aykırı markalar..
*Örneğin; Küfür sözcükleri, Defol vb.
*Kişi ve toplum özeli ile ilgili müstehcen adlar, isimler ya da küfür içeren marka başvuruları red olur.

Buradaki konular genel ana başlıklardır. Her marka kendi sınıflarında ve alanında daha ayrıntılı olarak uygunluk durumuna bakılma ihtiyacı olabilir.
Marka olabilme az da olsa benzerlik ve taklit değil farklılık ve özgünlük getirmelidir.​

[...]
Marka Tescilinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Marka Tescilinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
19.10.2017 11:58:55

 Marka tescilinde dikkat edilmesi gerekenler; Marka tescilinin ilk ve en önemli amacı herhangi bir kurumun sahip olduğu ürün ya da hizmetlerin ayırt edici bir şekilde delil sahibi olması aynı zamanda o kurumları ekonomik açıdan mükemmel bir şekilde yarar sağlanması için oluşturulan aynı zamanda tescil edilerek korunması olarak bilinmektedir. Bu sonuçlar sonucunda zaten ekonomik açıdan yararlı bir unsur olarak karşımıza markalar çıkıyor. Ayrıca marka tescili sonrasında hukuki açıdan da avantajlı bir konumda yer almanız mümkün olmaktadır.

Sonuç olarak diğer markalardan farklı bir özelliğe sahip olması aynı zamanda çok çeşitli baskı araçlarıyla çoğaltılabilir koşulu bulunan herhangi bir ismin ya da markanın tescil edilebilme ihtimali söz konusu olmaktadır. Her ne kadar bu yöntem kolay bir şekilde karşımıza çıkmış olsa da bazı hususlara dikkat edilmesi doğru bir seçenek olarak biliniyor.

Hangi Unsurlara Dikkat Edilmesi Lazımdır?

Baktığımızda marka tescili sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli ve öncelikli yapıda olan kuralın hangi ürünün ya da hizmetin kullanılması gerektiğini tespitinin yapılması aynı zamanda bu konu çerçevesinde herhangi bir engelin bulunmaması olarak bilinmektedir.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise markalaşmış olan ürünün sadece tek bir ülke içinde mi yoksa farklı ülkelerde de mi kullanılacağı tespit edilip edilmeyeceği olarak karşımıza çıkıyor.

Eğer markalaşmış ürün sadece ülkemiz sınırları içerisinde kullanılması uygun ise bu konuyla alakalı olan kanun hükmündeki kararnamenin hükümlerine aykırı hareket edilmemesi ve herhangi bir engel ile karşılaşmaması gerekiyor.

Yukarıda belirtilen kurallar belirlendikten sonra kurumlar tarafından belirlenen kriterlere bağlı olmak şartıyla başvuru talebi yapılan markanın tescil edilebilir olup olmadığı konusunda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde inceleme işlemi yapılmaktadır.

Eğer yapılan ön araştırma sonucunda markanın tescili için herhangi bir engelin söz konusu olmadığı durumlarda ilgili marka Resmi Markalar Bülteni'nde ilana çıkmaktadır.

Sonuç olarak yukarıda belirttiğimiz kurallara dikkat ederseniz marka tescili işlemleri sırasında ve sonrasında herhangi bir hukuksal sorun ile karşılaşmanız mümkün olmamaktadır. Böylelikle sahip olduğunuz markanın uzun yıllar kullanılabilir olması aynı zamanda geniş çaplı ihraç edilebilmesi mümkün oluyor.

[...]
Google Marka Değeri
Google Marka Değeri
19.10.2017 11:58:04

 ABD de bulunan bir bağımsız danışmanlık firması yayınladığı 2017 yılında en değerli 500 marka adlı  raporda, Google’ın marka değerinin geçen seneye kıyasladığımızda yüzde 24 artış göstererek 109,5 milyar dolara yükseldiğini belirtmiştir. Geçen seneki raporda Google’ın marka değeri 88,2 milyar dolar olmuştur. Google , bu yıl da en değerli marka olma özelliğini kimseye kaptırmadı ve en önemli marka listesinde birinci sırada yerini aldı. ilk olarak, 1998 yılında iki genç kafadar girişimci tarafından özel bir şirket olarak kurulmuştur.  2004 yılında ise gittikçe büyümesinin meyvesini vererek halka arz edilmiştir. Günümüzde ise en büyük ve en etkili arama motorudur.

Yani ünlü arama motoru geçen yıldan bu yana değerini artırmayı başarmıştır. Bu çok önemli bir adımdır. Marka değeri denilen şey piyasada aynı işi yapan firmalardan ayrılıp müşterileri kendine çekmesi ve satışını ya da hizmeti yapabilmesidir. Müşterilerin onu tercih etmesinin sebebi ismi ve piyasada yarattığı güven ve hizmet kalitesidir. Google tüm dünya çapında hizmet veren bir arama motorudur ve en kısa sürede binlerce sonuç çıkarmaktadır. Yani hem hızlı hem de çok yaygın kullanılan bir arama motorudur. Adını dünya çapında tescil ettirerek tanınırlığını artırmış ve değerine değer katmıştır.

Marka değeri denilen şey; tüketicilerin o markaya olan genel bakışı ve eğilimini belirlemektedir. Markaya yönelik tutumlar ürünle ilgili nitelikleri, beğeniyi etkilemektedir. Bu algılanan kalite tüketicileri o üründen şirketten soğutacaktır. Kişilerin Google dan edindikleri bilgilerin yanlış olması kişileri olumsuz düşünmeye sevk edecektir.

Halk arasında googlamak deyimi oluşmuştur. Bu halkın en güvenilir bulduğu ve her şeyi araştırmak için sık kullandığını göstermektedir. Dillerine öyle bir yerleşmiştir ki bir yere rezervasyon yatırmadan önce googlayarak yorumlara, örneğin bir lokanta hakkında tüm bilgilere ulaşabiliyorlar. Bu bilgilerin güvenilir olması hızlı bir şekilde ulaşılması bunlara, marka değerini yaratan en önemli unsur olmuştur.
GOOGLE da adını marka tescili başvurusu süreci sonunda marka tescil belgesi ile markasını koruma altına alarak, marka değerinin oluşmasını sağlamış ve bugünkü tanınırlığını perçinlemiştir. Logosu ise yıllardır değişmemiştir. Tanınırlılığına katkı sağlayan logosunu kimse kullanamaz ve hak iddia edemez. İnsanlar bu işareti görünce Google olduğunu anlamaktadır.

Sizde markanızı tescil ettirerek tanınırlılığınızı artırabilir, emeğinizi, piyasadaki imajınızı garantiye alabilirsiniz. Google gibi büyük bir marka değeri yaratmak uluslararası alanda tanınmak istiyorsanız bu haklarınızı güvence altına almalısınız. Marka tescil sorgulamaişlemi ile sürece başlanabilir. Ülkemizde marka tescili Türk Patent Enstitüsü ve marka kurumu tarafından yapılmaktadır. Uluslararası tescil ise daha farklı işlemektedir. Uluslararası tescil süresi aynen ülkemizde de olduğu gibi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır ve bu sürenin sonunda yenilenebilmektedir.Tescil sınıfları ne ile ilgili ise asıl iş yaptığı ülkede tüm dünya da tescil işlemlerinde de aynı sınıflarda olmalıdır. Türkiyede tescil için başvurduktan sonra yurtdışı işlemlerine başlayabilirsiniz.

 
[...]
Tasarımlarda Koruma Nasıl Sağlanır?
Tasarımlarda Koruma Nasıl Sağlanır?
19.10.2017 11:57:20

 Tasarım Tescillemek

Tasarım Tescillemek daha önce ortaya koyulmamış ve kimse tarafından faaliyete geçirilmemiş bir ürünün hizmetin ya da yarara hizmet etmek üzere kullanılacak bir aracın kullanım haklarının ve tüm satış ve imalat sürecindeki aşamalarının fikir sahibi kişi tarafından koruma altına alınması amacı ile ortaya çıkan bir terimdir. Bu sayede bir emek ve fikir ürünü olan çalışmaların da belgelendirilerek korunması ve başkaları tarafından fikren çalınması ya da taklit edilmesinin önüne geçilebilmektedir. Bir tasarımın tescillenmesi önemli ve uzun bir süreçtir. Bu süreçte ise hem başlangıçta hem de sürecin sonunda sabır ve istikrar gerekir. Tescile konu olacak ürün ya da hizmetin belgelenmesi için öncelikli olarak Tasarım Tescil Hizmetleri veren firmalar ile görüşülmelidir.

Tasarımlarda Koruma Nasıl Sağlanır?

Bir tasarım başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde segilenmemiş satışa konu olmamış ürünler bir başka deyişle yeni olan tasarınlar tescile konu olabilir.

Tasarım Tescili Koruması 
Tasarım tescili sahibi koruması ile ürünü üçüncü şahıslar sahibinin izni olmadan kullanamaz. Hak sahibi tasarımı devir edebilir, lisans ile dağıtabilir mirasa konu olabilir.

 

Tasarım Tescili ve Marka Patenti Yaptırmak İçin Ne Gereklidir?

Öncelikle Patent Tescili yaptırmak için gerekli olan ilk şart bu patente konu olan ürün veya hizmetin ya da tasarımın daha önce kimse tarafından patent alınmamış olmasıdır. Marka Tescili için aynı zamanda fikrin ya da ürünün orjinal olması ve fayda sağlamak için yapılmış olması esastır. Bu aşamadan sonra Marka Tescillemek için ikinci aşama ise ürünün üretildiği amacın sağlayacağı faydalar ya da çevreye verebileceği zararların hesaplanması ve kar zarar tablosunun ortaya konmasıdır. Acar Patent için başvurudan süreç sonuna kadar yaklaşık olarak geçen süre 1 yıldan 2 yıla kadar değişebilir.

[...]
Patent Tescil Sonrası Yapılacaklar
Patent Tescil Sonrası Yapılacaklar
19.10.2017 11:44:10

 Patent tescil sonrası yapılacaklar Patent tescili kişinin buluş yaptıktan sonra o buluşu koruma altına alması için gerekli olan ilk ve en önemli basamak olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak buluşun korunma başvurusunu gerekli kurumlara yapıp ardından tescil belgesi almak kişiler için yeterli bir konu olarak bilinmiyor. Baktığımızda patent tescil işlemi sonrasında kişilere çeşitli doğal haklar başvuru sahibine verilen bazı haklar üçüncü şahıs olarak adlandırılan kişilere karşı bazı haklar verilmektedir. Bu haftanın geçerlilik tarihi ise ürünün patent tescil işleminin yayınlandığı tarih olarak karşımıza çıkmaktadır. Patent tescili sonrasında çeşitli sorunlar ile karşılaşabilir dilinden dolayı bu hakları kullanmak sizin En doğal hakkınız olarak biliniyor. Yazımızı sonuna kadar okuyarak oluşabilecek sorunlar da yapabileceğiniz işlemleri öğrenebilirsiniz.

Üçüncü Kişilerin Ürünün Haklarının Kullanmasını Önlemek İçin Yapılabilecekler?

Ara sıra patent tescili yapılan ürünün 3 şahıslar tarafından izinsiz bir şekilde kullanılması mümkün olabiliyor. Bu durumda bu hakları üçüncü şahısların kullanması mı önlemek için bazı hususların varlığı söz konusudur. Peki bu hususlar nelerdir?

Üçüncü şahıslar patentin üretilmesi, pazarlama sana ya da kullanılmasını yapamaz. Çünkü o ürünün tüm hakları bunu sahibine ait olduğundan dolayı bu işlemleri yerine getirmek üçüncü şahısların adları içinde yer almamaktadır. Hatta gerekli hukuksal şartları yerine getirilse üçüncü şahısların ceza alması bile mümkün olabilir.

Üçüncü şahıslar tarafından patentin konusu hakkında herhangi bir usulü kullanılması mümkün değildir. Çünkü bu hakların tamamı patent tescil işlemini yapan kişi ya da kurumlara ait olarak karşımıza çıkıyor.

 
[...]
İstanbul Patent Firmaları
İstanbul Patent Firmaları
19.10.2017 11:43:22

 Patent Almadan İcadınızın Sahibi Olamazsınız Buluşunuz için bir Patent Tescili almanın gerekliliği için iki ana neden vardır. Birincisi, Patent Tescillemek size başkalarının buluşunuzu yapmasını, kullanmasını veya satmasını durdurma hakkını verir. İkincisi, patent tescillemek ile patentinizi satarak, lisans vererek veya finansman için pazarlık yapmak için bir varlık olarak kullanmanızı ve kâr elde etmeniz için kullanabilirsiniz.


İstanbul Patent Firmaları
Buluşunuzu yapmak, kullanmak ya da satmak için bir ayrıca bir patente ihtiyacınız bulunmamaktadır. Bununla birlikte, buluşunuzu kamuoyuna açıklayacaksanız ve mucit olarak haklarınız için yasal koruma istiyorsanız, bir patente ihtiyacınız olacaktır. Patent almak icadınızın yasal koruma altına alınmasını sağlamakla birlikte sizi fikri hak sahibi yapacaktır. Ülkemizde patent iş ve işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılmaktadır. Patentiniz Patent Bülteninde yayınlandığında yasal olarak icadınıza ait tüm haklar size ait olacaktır. Bu hak size yaptığınız buluşunuz için üçüncü kişilere karşı koruma sağlar. Patentiniz yoksa başka birisi yasal olarak icadınızı kopyalayabilir ve satabilir.

İstanbul Patent Firmaları

Bir patent başvurusunun yapılması karmaşık bir süreçtir. Hukuki danışmanlık ve yardım için, bir patent avukatı veya kayıtlı bir Patent Tescil Merkezi ile anlaşarak prosedürleri yürütmelisiniz. Patent hakları her ülkede ciddi bir şekilde korunamamaktadır. Çoğu mucit buluşunu tescil ettirebilmek için kanuni yollara başvurmakta ve haklarının korunmasını istemekte ise, bu hakların kanunen korunmadığı ülkelerde bu uğraşları pek de başarılı olamamaktadır.

Patent tescili bazı konularda yasal olarak yapılamamaktadır. Bunların başında kamu düzenine ve ahlaki değerlere aykırı icatlar, bitki ve hayvan yetiştiriciliği için yapılan bilimsel çalışmalar, bilgisayar yazılımları, matematik yöntemleri, sanat eserleri, ticari oyunlar buluş niteliğinde olmadıkları için patent verilemeyecek konular arasında yer alırlar.

Buluşunuz Daha Önce Tescil Edilmiş Olabilir

Başvurunuzu yapmak ve Patent Tescil İşlemleri için tecrübeli bir Acar Patent firmasıyla iletişime geçmeniz yerinde olacaktır. Patent başvurusu yapmadan önce icadınızın daha önce yapılıp yapılmadığı veya sizinle aynı icadı yapan başka bir kişi tarafından daha önce patent alınıp alınmadığı araştırmanız gerekmektedir. Bu konuda size İstanbul Patent Firmaları yardımcı olacaktır. Aynı buluşa Patent Tescil Ettirmek için o kadar araştırma ve prosedürle uğraşmamış olursunuz. İstanbul‘dan patent tescili için yapacağınız müracaatlarda Acar Patent size her türlü yardım ve danışmanlık hizmetini verecektir.

[...]
Tanınmış Marka Tescil Başvuru İncelenmesi
Tanınmış Marka Tescil Başvuru İncelenmesi
19.10.2017 11:42:30

 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 5/1 (g)  maddesine göre korumadan yararlanacak tanınmış markaların Türkiye'de tanınmış olmaları gerekmektedir. Öte yandan, tanınmış marka sahibinden muvafakat alınmış olması halinde başvuru ret edilmemektedir.

Tanınmış marka sahibinden muvafakat alınması durumunda söz konusu muvafakat belgesinin taraflar arasında düzenlenmiş olması, belgenin, marka sahibinin gerçek kişi olması durumunda marka sahibi tarafından, tüzel kişi olması durumunda ise temsile yetkili kişi (bu durumda imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekir) tarafından imzalanmış ve noter onaylı olması gerekir. Ayrıca ilgili belgede muvafakat kime, hangi marka için ve hangi mal ve hizmetler için verildiği açıkça belirtilmelidir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 5/1 (g) maddesi kapsamında; Türk Patent nezdinde tanınmış marka olarak kayıtlı olan markaların yanı sıra, Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi hükmüne atıfla Türkiye'de tanınmış olduğu, ilave bir incelemeye gerek kalmaksızın, açıkça anlaşılan markalar tanınmış marka korumasından yararlanır.

Markanın tanınmışlık düzeyi ve ayırt edici gücü markalar arasındaki benzerlik incelemesinde de dikkate alınacak temel faktördür.
En uygun marka tescil başvuru, marka devir ve  marka yenileme fiyatlarını Marka Tescil Ücreti bilgilerini uzmanlarımızdan öğrenebilirsiniz.

 
[...]
Patent ile Faydalı Model
Patent ile Faydalı Model
19.10.2017 11:41:28

Patent ile faydalı model tescil belgesi arasında çeşitli farkların olduğu biliniyor. Ancak birçok kişi mi farkın neler olduğunu bilmemektedir. Öncelikle faydalı modelin tescil belgesi alabilmesi için gerekli olanlar bakıldığında ürünün mutlaka yenilik çağrıştırması ve kullanılacak alanda uygulanabilirlik bir yapıda bulunması gerekmektedir. Buluş basamağı olarak gerekli olan yeteneği faydalı modelin karşılaması lazımdır. Ancak bu özelliklerin patent belgesi sırasında olmasına gerek olmadığı bilinmektedir.

Belge alma sürecinde faydalı model araştırma ve incelemeye tabi tutulmadığı görülmektedir. Ancak patent belgesi işlemi sırasında araştırma kesinlikle şarttır ve yapılması gerekir. İnceleme konusunda ise patent belgesi gerekli durumlarda inceleme işleminden geçirilmektedir. Faydalı model de herhangi bir ek belge alma hakkı yer almazken patent belgesinde ek patent hakkı alabilme imkanı yer almaktadır.

Bilindiği gibi faydalı model tescil belgesi ve patent belgesi belli başlı yayın askı sürelerinden geçmektedir. Bakıldığında faydalı model yayın askı süresi 3 ay olarak göze çarparken patent belgesi için geçerli olan bu sürenin altı ay olduğu bilinmektedir. Her iki belgenin de koruma süresi olarak belli bir zaman belirlendiği görülmektedir. Faydalı model koruma süresi en fazla 10 yıl olarak karşımıza patent ile faydalı model çıkarken patent belgesi için geçerli olan sürenin 7 ile 20 yıl arasında olduğu görülmektedir.

Hem patent belgesini hem de faydalı model belgesini alma işlemini gerçekleştirebilmek için belli başlı yüzüklerin edildiği görülmektedir. Bakıldığında faydalı model için harcanan maliyetin oldukça düşük seviyelerde olduğu görülürken patent belgesi için gerekli olan bu ücretin yüksek meblağlarda olduğu biliniyor.

Neden Faydalı Model Tercih Edilir?

Kişiler tarafından bulunan buluşların tescil işlemlerini alabilmesi için patent alma sürecinde geçmesi gerekmektedir. Ancak kişiler bu sürecin hem oldukça maliyetli olması hem de uzun bir süreçte geçme ihtimali söz konusu olduğundan dolayı hem daha ucuz hem de daha kısa sürede alınması sebebiyle  faydalı model tescil işlemini tercih ettiği görülmektedir. Eğer işlerin bulduğu buluşlar faydalı model kategorisinde yer alırsa 10 yıl süreyle koruma altına alındığı karşımıza çıkmaktadır.

[...]
Marka Tescili Nedir? Markamı Neden Tescil Ettirmeliyim?
Marka Tescili Nedir? Markamı Neden Tescil Ettirmeliyim?
19.10.2017 11:40:31

 Marka bir işletmenin tüm varlığını temsil eden bir işarettir. Bu kadar önemli bir işaret, özenle korunmalı, yasal olarak tescil edilmeli ve bunu kanıtlayacak belgeye sahip olmalıdır.
Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan gerçek marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Bir markanın gerçek sahibi, söz konusu markayı ilk kez düşünen, bir ürün ya da hizmette kullanan ve kullanımına devam eden kişidir.

Tescilli markanın tescilsiz markaya oranla büyük avantajları vardır. Başvuru aşamasında, TÜRK PATENT  ENSTİTÜSÜ tarafından incelenen, uygun görüldüğü takdirde yayınlanan ve üçüncü kişilerin görüşlerine ve itirazlarına açılan bir marka, hem resmi kurumların hem toplumun denetiminden geçmektedir. Bu sayede verdiği güvenle daha sağlam temellere sahip olur. Artık elinde resmi kurum tarafından verilmiş bir kanıtı olan kişi artık haksız kazanç girişimlerini kolayca engelleyebildiği gibi, yaptırımlar uygulanmasını sağlayabilir.

Markanızı tescil ettirmenizdeki amaç; sadece başkalarının haksız kazanç sağlamasını önlemekten öte, haksız kazanç sağlıyor iddiası ile sizin önlenmenizin de önüne geçmektir. Çünkü bu durumda, elinde varlığından hiç haberdar dahi olmadığınız fakat sizin markanızla ayırt edilemeyecek kadar benzer tescilli bir markası bulunan bir kişi ya da işletme, size karşı yaptırımlar uygulatabilir ve sizi dava yoluyla engelleyebilir. Tüm yatırımlarınız ve çalışmalarınız biranda büyük bir risk altında girebilir.

[...]
Neden Tasarım Tescili ?
Neden Tasarım Tescili ?
19.10.2017 11:39:33

 Sınai mülkiyet açısından; tasarımınızı tescille koruma altına aldığınızda, rakiplerinize karşı bir korunma alanı oluşturursunuz. Bu koruma alanı muhtemel taklitlere karşı sizi yasal anlamda hak sahibi kılar. Hukuksal anlamda ihtilaf yaşadığınızda net bir savunma aracıdır.


Pazarlama açısından; tasarımınız tescille korunmadığı zaman, pazarlama konusunda harcayacağınız tüm çaba, reklam ve tanıtım harcamalarından başkaları da faydalanır. Taklit ya da benzer bir tasarımın pazar payınızdan çalmasına, sadece tescille koruyarak engel olabilirsiniz.

Marka değeri açısından; her alanda kullanıcı odaklı ürün geliştirmenin artık şart olduğu günümüzde, ürünün tasarım sonucu yarattığı kullanım kolaylığı en az ürünün fonksiyonu kadar önemlidir.
Tasarım tescil başvuruları başvuran veya tayin ettiği resmi marka ve patent vekili Acar Patent şirketimiz aracılığı ile Türk Marka Patent Kurumu’na yapılır.

Apple, Ikea gibi firmalar var olan ürünlere fonksiyon katmakla birlikte, asıl devrimi kullanıcı dostu tasarım alanında yapmışlardır. Bu da kısa zamanda ürünlerin benimsenmesine yol açmış ve firmaların marka değerlerini yükseltmiştir. 

 
[...]
Neden Patent Firmaları İle Çalışmanız gerekmektedir?
Neden Patent Firmaları İle Çalışmanız gerekmektedir?
19.10.2017 11:38:11

 Tüm sınai haklar başvuruları uzman kişiler tarafından hazırlanmalıdır.Bu işlemlerin tamamını kişiler ya da kuruluşlar bizzat kendisi de gerçekleştirebilirler. Ancak; başvuru sahiplerinin bizzat kendilerinin hazırladığı başvurularda genelde karşılaşılan bazı problem mecuttur. Başvuru sahiplerinin kendilerinin başvuru yapmaları durumunda karşılaşılan problemlerden bazıları şunlardır.

 • marka başvurularında markanın sınıflarının yanlış seçilerek başvurusunun yanlış sınıflarda yapılması,
 • marka başvurularında seçilen sınıflarda araştırmanın doğru yapılmaması
 • marka başvurularında başvuru öncesi gerçekleştirilen araştırmada çıkan başvurulara karşı yorumlamanın yapılmaması ve ya yanlış yapılması,
 • Tebliğ edilen evraklara zamanında reaksiyon gerçekleştirilmemesi,
 • Patent ya da faydalı model başvurularında tarifnamenin hazırlanması gerektiği gibi ve uzmanlar tarafından hazırlanmaması
 • Sürecin olması gerektiği gibi yönetilememesi,
 • Patent ya da faydalı model başvurularında koruma kapsamının yanlış belirlenmesi,
 • Patent ya da faydalı model başvurularında araştırma ve inceleme raporlarının doğru yorumlanmaması

Problemler mevcuttur. Yukarıdaki problemler en sık karşılaşılan problemlerden bazılarıdır. Bu problemlerin yaşanması hem başvuru aşamasında harcanan bedellerin boşa gitmesine sebep olabilecekken hem de başvuru için harcanan emeğin de boşa gitmesi gibi bir durum oluşturacaktır. Bu problemler, maddi kayıplara, zaman kaybına, emek kayıplarına sebep olabileceği gibi en önemlisi hak kayıplarına da sebebiyet verebilmektedir. Bu problemler sebebiyle işlemlerin doğru gerçekleştirilmesi ile tescili alınabilecek başvurular için tescilinin alınamaması gibi durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu nedenle başvurularınızı bizzat kendiniz gerçekleştirme hakkınız olmasına karşın bu konuda tecrübe ve bilginiz yoksa bir patent firması aracılığı ile gerçekleştirmeniz daha sağlıklı olacaktır. Patent firması seçimi sırasında fiyat odaklı olmamak gerekir neticesinde uzmanlık gerektiren bir husustur. Bu seçimi gerçekleştirirken ise size tüm süreç hakkında bilgi aktaran, bu konuda tecrübesi ve uzman personelleri bulunan kişi ya da kurumları seçmeniz daha akilane bir tutum olacaktır. Eğer ki bu aşamada tarafımızdan hizmet almak isterseniz iletişim formu vasıtası ile uzmanlarımızın size ulaşmasını sağlayabilir ya da telefon numaramızdan bize ulaşarak destek talep edebilirsiniz.

 
[...]
Patent firmaları ne işe yarar ?
Patent firmaları ne işe yarar ?
19.10.2017 11:36:51

 Patent firmaları kelimesini kullanmaya devam edeceğiz. Ancak bilinmelidir ki en doğru ifade marka ve ya patent konusunda vekillik hizmeti vermeye yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlar patent firması olarak adlandırılmalıdır.


Patent firmaları; bünyesinde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka vekili ya da patent vekili bulunduran ve bu vekilleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nda temsil edilen firmalardır. 
Marka vekilliği ya da patent vekilliği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olunması durumunda Türk Patent ve Marka Kurumu’nun vermiş olduğu bir meslektir. Bu kişiler Türk Patent ve Marka Kurumu’nda müvekkillerini temsil etmeye yetkili kılınmaktadır. Patent firmaları Türk Patent ve Marka Kurumu’nda müvekkilleri adına müvekkilleri tarafından kaşe-imza ya da imza ile onaylanmış vekaletnameler ile işlem gerçekleştirmeye yetkili kuruluşlardır. Aslında vekil firmalar ne iş yapar sorusundan ziyade vekil firmalar ne iş yapmalılar şeklinde soru konuyu daha iyi açıklanabilir.

Patent firmaları (vekil firmalar) marka, patent, faydalı model, tasarım tescili, coğrafi işaret tescili, entegre devre topografyası tescili gibi konularda müvekkilleri adına onların yararına olacak her türlü işlemi müvekkilleri tarafından yetkili kılınmaları durumunda gerçekleştirirler. Bunun yanı sıra; patent firmaları, marka başvurularında marka müsaitliğini kontrol etmeli, marka sınıf seçimi hususunda yardımcı olmalıdır. Patent ya da faydalı model başvurularında buluşa ait hazırlanması gereken tarifname ismi verilen dosyayı hazırlamalı ve başvuruya uygun hale getirmelidir. Başvuru sonrası süreçte ise müvekkiline karşı açıklayıcı olmalıdır. 

 
[...]
İsim Hakkı Sorgulama - Marka hakkı sorgulama
İsim Hakkı Sorgulama - Marka hakkı sorgulama
19.10.2017 11:36:03

 Marka tescil sorgulama ibaresi ticari alanda ve kamuoyunda isim hakkı sorgulama, isim tescili sorgulama olarak da bilinmektedir.

İsim Hakkı Sorgulama olarak denilen, üretmiş olduğunuz ürünler ya da vermiş olduğunuz hizmetler üzerinde kullanmış olduğunuz isme veya markaya benzer markalar olup olmadığını sorgulamak ve uygunsa tescil ettirmektir. Ancak bu işlemin profesyonel ve yılların vermiş olduğu bilgi birikimli ve deneyimli bir vekil firma tarafından yapılmasını öneriyoruz. Çünkü başlangıçta iyi analiz edilmeyen ya da edilemeyen markaların aylar sonra Türk Patent Enstitü tarafından reddedilmesi, marka isim hakkı tescil başvurusunda bulunan firmaları sıkıntılı bir duruma düşürmektedir. Böyle istenmeyen bir durum, hem zaman, hem de maddi açıdan isim hakkı tescil başvurusunda bulunan firmaların büyük kayıplar yaşamasına neden olmaktadır.

Ayrıca yapacağınız marka isim hakkı sorgulaması sadece benzerlik araştırmasıdır. Araştırma esnasında, seçtiğiniz marka ile aynı ya da benzer olan markalarla karşılaşabilirsiniz. Bu aynı ya da benzer olarak tespit edilen markalar, seçtiğiniz markanın tescil edilmesine engel olabilmektedir. Sorgulama yapabilmek için bu markalardan hangisinin, sizin aradığınız marka ile benzer olup olmadığına ait kriterleri bilmeniz gerekmektedir ve karşınıza çıkan markanın son durumu hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Benzerlik araştırması, markanın tescil edilebilirlik kriterlerinden sadece bir tanesidir. 

[...]
Sabancı Holding’den Dev Yatırım!
Sabancı Holding’den Dev Yatırım!
19.10.2017 11:34:25

 Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu ”2017 yılında 1,5 milyar TL’lik yatırım yapacağız. 2017 yılı için 10 milyar TL’lik toplam gelir hedeflerken, 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi. Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu düzenlenen basın toplantısında Sanayi Grubu’nun faaliyetlerini aktardı. Sabancı Holding Sanayi Grubu 2016 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre Brisa, Kordsa, Akçansa, Temsa, Temsa İş Makinaları, Temsa Motorlu Araçlar, Çimsa ve Yünsa olmak üzere 8 sanayi şirketinde 18.000 çalışanı ile 8,3 milyar TL ciro elde etti ve 780 milyon TL net kara ulaştı. Sanayi Grubu 8 şirketi ile 110 ülkeye 773 milyon dolarlık ihracat yaparken, 12 ülkede yer alan iştirakleri ile faaliyet gösteriyor.
ÜRETİMDE VE İNOVASYONDA TÜRKİYE’NİN GURURUYUZ

Sanayi Grubunun 2016 yılı faaliyetlerini değerlendiren Hacıkamiloğlu; grup şirketleri hakkında şu açıklamalarda bulundu: “5 ülkede 3.500 çalışanı ile üretim ve 42 ülkeye 162 milyon dolarlık ihracat yapan Kordsa, 407 patent başvurusuna sahip ve 128 adet buluşu mevcut. Kordsa, yürüttüğü AR-GE çalışmaları ve değer yaratan buluşları ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından En İyi Ar-Ge Merkezi Ödülü'ne defalarca layık görüldü. Kordsa ve Sabancı Üniversitesi'nin aynı çatı altında buluştuğu Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi ise üniversite-sanayi iş birliği için Türkiye'de öncü bir örnek teşkil ediyor. Merkez kapsamında 80 doktora öğrencisi ve 10 profesör ar-ge çalışmalarını yürütüyor. 2016 senesinde hem Türkiye’de hem de Endonezya’da ihracat şampiyonu olan Kordsa, 29,5 milyon dolarlık Türkiye ve Endonezya yeni polyester iplik yatırımlarını 2018 yılında devreye alacak. Brisa 63 ülkede 5000 satış noktasına sahip bir diğer küresel markamız. 2.600 çalışanı ile 200 milyon dolarlık ihracat hedefliyor. Özellikle Lassa markamızla uluslararası rekabet gücünü de artıran Brisa, Avrupa lastik pazarının üzerinde büyüme sergiledi. bugün Türkiye’de satılan her üç lastikten biri Brisa markalı.
Temsa Otobüs, 3.800 çalışanı ile 66 ülkeye 136 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu büyük bir başarı. 74 patente sahip Temsa Otobüs olarak 2016 yılında birçok yeni ürün lansmanını yaptık. Bunlardan bizi en çok heyecanlandıran ise Aselsan işbirliği ile ürettiğimiz Türkiye’nin %100 yerli ilk elektrikli otobüsü oldu. 8 dakikada şarj olma özelliğiyle de segmentinde bir ilk. Ayrıca akıllı otobüsümüz Avenue I BUS ile Londra’da düzenlenen “Intelligent Mobility” organizasyonunda “2016 New Product Innovation” ödülünü aldık.
Temsa İş Makinaları 850 kişilik istihdamı ile iş makinaları kiralama filosunda % 44 büyüme gerçekleştirirken, dizel forklift pazarında da liderliğe sahip. Temsa Motorlu Araçlar ise 1050 kişilik ekibiyle Mitsubishi L200 markasıyla Türkiye’deki en geniş pick-up araç parkına sahip. 25 yıldır Adana’da üretimini yaptığımız Fuso Canter markasında da %30 Pazar payına sahibiz. Avrupa’nın en büyük kumaş üreticisi ve İtalya’da tasarım ofisine sahip olan Yünsa ise 1.300 çalışanı ile 50 ülkeye 60 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 

[...]
2016 Yılının En Çok Patent Alan Teknoloji Şirketleri
2016 Yılının En Çok Patent Alan Teknoloji Şirketleri
19.10.2017 11:33:17

 2016 Yılının En Çok Patent Alan Teknoloji Şirketleri

Teknoloji devleri her yıl arge çalışmaları için milyarlarca dolar para harcıyor. Geliştirdikleri benzersiz teknolojilerin diğer firmalar tarafından izinsiz kullanılamaması için de patentler alınıyor. Bu nedenle de firmaların aldığı patent sayısının yüksek olması, kendilerine büyük bir avantaj sağlıyor. Yayınlanan listede geçen yılın en çok patent alan şirketleri sıralanıyor.

Listede Apple ve Samsung ’un çekişmesinin olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü listenin başında yüzlerce farklı alanda çalışmalar yapan IBM yer alıyor. Samsung ikinci sırada olsa da IBM’le arasında büyük bir fark bulunuyor.  3. sırada ise Canon’un kendisine yer alıyor. Apple ise 10 adet şirketin arasında yer almıyor. IBM ve Samsung gibi firmalar çok fazla alanda faaliyet gösterdiği için daha çok patenti bünyesine katıyor. Apple’ın ise üzerinde çalıştığı belli başlı birkaç kategori bulunuyor ve dolayısıyla ne kadar patent alırsa alsın bu listeye girmesi çok zor görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

[...]
Sınai Mülkiyet Kanunu İle Yapılan Değişiklikler ve Yenilikler – Marka Tescil
Sınai Mülkiyet Kanunu İle Yapılan Değişiklikler ve Yenilikler – Marka Tescil
19.10.2017 11:32:00

 Sınai Mülkiyet Kanunu 22.12.2016 tarih ve 6769 sayı ile TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.
Sınai haklar kapsamındaki; patent, faydalı model, tasarım, marka, coğrafi işaret ve ayrıca geleneksel ürün adları, bir Kanun metninde toplanmıştır. Kanun, 193 madde, 6 geçici madde ve yaklaşık 780 fıkradan oluşmuştur. Kanun, Birinci Kitap “Marka”, İkinci Kitap “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı”, Üçüncü Kitap “Tasarım”, Dördüncü Kitap “Patent ve Faydalı Model” ve Beşinci Kitap “Ortak ve Diğer Hükümler” olmak üzere beş kitap ve ayrıca altı geçici maddeden oluşmuştur. Resmi Gazete ’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olan bu Kanun ile “TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ” unvanı “TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU” ve “TPE” ibaresi “TÜRKPATENT” olarak değişmiştir.
Bu Kanun, patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı konularında, TBMM tarafından, tüm siyasi partilerin oy birliği ile, kabul edilmiş ilk Kanun olması nedeniyle çok önemlidir. 1871 Alameti Farika Nizamnamesi 1965 yılında Markalar Kanunu ile değişmiş olmasına rağmen, yayın, itiraz, hizmet markası, sınıf sistemi, vb. çağdaş hükümleri içermediği için, markalar da diğer sınai haklar arasında belirtilebilir.
Bu yeni Kanun ile mevcut Kanun Hükmünde Kararnamelerde yapılan değişiklikler ve önerilen yenilikler, belirtilen beş kitap ve geçici madde hükümlerine göre açıklanmaya çalışılacaktır.

Marka
Marka, “bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi” olarak tanımlanmıştır.
Avrupa Birliği Marka Tüzüğü ile uyumlu olan bu tanım, “marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması” ifadesi ile her işaretin marka olarak tescil edilemeyeceğini açıklamaktadır. Bu tanım ile, “renk”, “ses” ve “hareket” markalarının tescil edilebilirliği kabul edilmiştir. Bir marka başvurusu tescilli bir coğrafi işareti içeriyorsa veya tescilli bir coğrafi işaretten oluşuyorsa ilk incelemede Kurum tarafından reddedilecektir. Coğrafi işaretler ile marka arasındaki farkı vurgulayan bu kural, coğrafi işaretlerin üçüncü kişiler tarafından haksız kullanımının önüne geçilmesini amaçlanmıştır.

Tescilli tanınmış markaların korunmasına ek olarak tescilli olmayan tanınmış markalara da koruma getirilmiştir. Bu düzenleme ile bu marka sahiplerinin aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetler için başvurusu gerçekleştirilen aynı ve ayırt edilemeyecek benzer markalara itiraz edebilme hakkı tanınmıştır. Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itirazı üzerine aynı veya benzer marka başvurusu reddedilecektir. Bu kural ile tescilsiz kullanılan bir marka veya ticaret siciline kayıtlı bir ticaret unvanı veya işletme adı sahibine itiraz hakkı tanınmıştır. Tahsis edilmiş bir internet alan adına dayalı olarak sonraki bir marka başvurusuna itiraz olanağı bu kapsamda değerlendirilebilir.
Tescilli marka sahibinin muvafakat etmesi halinde aynı veya benzer markaların aynı veya benzer mal ve hizmetler için marka sahibi dışında bir kişi adına tescili yolu açılmıştır. “birlikte var olmak” olarak açıklanan bu kurala göre, tescilli markanın sahibi tescile muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin sunulması ile tescilli markanın bir başka kişi adına tescili mümkün olabilecektir. Bu muvafakat, marka başvurusu öncesinde veya markanın reddedilmesinden sonra düzenlenebilecektir. Markanın birden çok gerçek veya tüzel kişi adına tescili veya tescilli bir marka sahibinin markasının kullanımı için bir başka gerçek veya tüzel kişiye lisans vermesi kurallarına ek olarak getirilen birlikte var olmak kuralının, gerek marka sahibi ve gerekse tüketici açısından ortaya çıkaracağı sonuçlar, uygulama başlatıldıktan sonra ortaya çıkacaktır. Önceki sistemde işleyen kural, kullanılmayan markanın mahkeme tarafından iptal edilmesi yoluyla markanın bir başka kişi tarafından kullanılabileceği idi. Yeni Kanun ile önemli bir değişiklik yapılmış ve mahkeme tarafından iptal yetkisi Türk Patent ve Marka Kurumu’na devir edilmiştir. Bu sonuca göre, birbirini izleyen beş yıl içinde ciddi bir şeklide kullanılmayan markalar, üçüncü kişilerin talebi üzerine, mahkeme nezdinde yargılama yapılmadan, Kurum tarafından idari bir işlem olarak iptal edilecektir. Bu kural, Kurum tarafından alınan kararlara karşı Ankara Fikri Haklar Mahkemesinde iptal davası açılmasına engel değildir.
Yeni Kanun ile getirilen yeni bir kurala göre, marka sahibi sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde, bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremeyecektir.

Yayımlanan marka başvurularına itiraz süreleri kısalmış, 3 aydan 2 aya inmiştir. Türkiye’de her ay yaklaşık olarak 10,000 marka başvurusu yapılmaktadır. İki aylık sürede, yayımların izlenmesi, itiraz edilebilecek markaların tespiti ve gerekçelerin derlenerek itirazın yapılması bir zorluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bir markanın hükümsüzlüğü için mahkemeye dava açılması için önceden itiraz edilmesi zorunlu olmadığı için, iki aylık itiraz süresi, dava sayılarında artışa yol açabilecektir.

Aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın veya hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hallerde markanın kullanılması, marka sahibi tarafından engellenemeyecektir.
Ulusal olarak uygulanan hakkın tükenmesi ilkesi yeni Kanun ile uluslararası olarak uygulanacaktır. Bu düzenleme ile herhangi bir ülkede piyasaya sunulmuş ürünlerin, yasal ithalat kurallarına göre, orijinal olması koşuluyla, esas marka sahibinden önce Türkiye’de satılması mümkün olacaktır. Türkiye, ithalat işlemleri yanında aynı zamanda bir ihracat ülkesi olduğu için, uluslararası tükenme ilkesinin kabulü ile, Türkiye’de satılmadan yurt dışına ihraç edilen ürünlerin Türkiye’ye ithal edilmesi gibi olumsuz bir durum yaşanabilecektir. 

[...]
6769 Sayılı Yeni Fikri ve Sınai Mülkiyet Kanunu Onaylandı
6769 Sayılı Yeni Fikri ve Sınai Mülkiyet Kanunu Onaylandı
19.10.2017 11:30:49

6769 Sayılı Yeni Fikri ve Sınai Mülkiyet Kanunu Onaylandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanarak, 6 Nisan 2016 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı, 22.12.2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmış ve 10.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

[...]
Marka Sahteciliğine 3 Yıla Kadar Hapis Cezası
Marka Sahteciliğine 3 Yıla Kadar Hapis Cezası
19.10.2017 11:28:15

 Marka koruması olduğunu belirten işareti mal ya da ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıranlara da yine bir yıldan 3 yıla kadar hapis, 5 bin güne kadar da adli para cezası verilecek. Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans ya da rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunanlara da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis, 5 bin güne kadar da adli para cezası öngörülüyor. 
Ancak bu suçlardan dolayı ceza verilebilmesi için markanın Tükiye’de tescilli olması şartı aranacak. Ayrıca bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması da şikayete bağlı olacak. Taklit malı satanlar, bu malları nereden sağladıklarını bildirip, taklit malı üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilen mallara el konulmasını sağlamaları halinde ceza almayacaklar.

 

Bir ülkenin kendi iç dinamiklerine uygun bir şekilde tasarlanmış ve etkin işleyen bir sınai mülkiyet sisteminin o ülke için çok büyük bir rekabet avantajı sağlayabildiğini kaydeden Ergün, şöyle konuştu: “Hızla büyüyen istikrarlı ekonomisiyle sınai mülkiyet haklarının gelişimi için bulunmaz bir ortama sahip olan Türkiye, kuşkusuz bu potansiyeli değerlendirmektedir ve değerlendirecektir.” Bakan Ergün, “Ülkemizde işleyen bir sınai mülkiyet mevzuatı bulunmakla birlikte, sistemin aksayan taraflarının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeni dinamikleri doğrultusunda potansiyelinin harekete geçirilmesi için bir takım yasal düzenlemelere ihtiyacımız var” dedi. Ergün, şunları söyledi: “Önümüzdeki dönemde yenilik ve teknoloji üretimi konusunda adından çok daha fazla söz ettirecek olan üniversiteleri sınai mülkiyet sistemine dahil etmeden ilerlemeye kalktığınızda, sistemin en önemli unsurlarından birini gözardı etmiş olursunuz.” 

 

Yeni kanunda neler değişecek?
- Taklit ürün üretenlere 1-3 yıl arasında hapis cezası verilecek.
- Yakalanan taklit ürünlere el konulacak.
- Patent, tasarım ve coğrafi işaret ihlaline 1 milyon TL para cezası geliyor.
- Suça teşvik eden ırkçılık, küfür içeren ve terör örgütlerini simgeleyen semboller gibi kamu düzenini bozan tasarımlar re’sen reddedilecek.
- Üniversiteler de patent sahibi olacak, gelirin en az 30’u öğretim üyesinin olacak. 

[...]
Sınai Mülkiyet Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı
Sınai Mülkiyet Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı
19.10.2017 11:24:17

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Sınai Mülkiyet Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TBMM tarafından 22 Aralık 2016'da kabul edilen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Kanun, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları kapsıyor. Sınai Mülkiyet Kanunu ile Türk Patent Enstitüsünün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirildi. Kurumun kısa adı ise "Türk Patent" olarak düzenlendi. 

 

[...]
Marka tescil koruma süresi kaç yıl ?
Marka tescil koruma süresi kaç yıl ?
19.10.2017 11:23:11

 Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl sürmektedir. Bu süre başvuru üzerine 10 yıllık dönemler halinde istenildiği kadar yenilenebilir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilmelidir. Bu süreye uyulmaması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılmaktadır. 

[...]
Şahıslar Marka Sahibi Olabilir mi?
Şahıslar Marka Sahibi Olabilir mi?
19.10.2017 11:21:09

 Son yapılan değişikliklerle artık şahıslar da marka tescili başvurusunda bulunabilirler. Tescil talep edecek kişinin TC ve vergi kimlik numarası bildirimi marka başvurusu yapabilmesini sağlayacaktır.  Türkiye’de marka tescili talep edecek olan yabancıların vekil tayin etme zorunluluğu şahsen de başvuruda bulunmaları devam etmektedir 

[...]
Marka Tescili Yaptırmak Zorunlu Mu ?
Marka Tescili Yaptırmak Zorunlu Mu ?
19.10.2017 11:19:09

 Yıllarca emek verdiğiniz markanızın diğer kuruluşlar tarafından haksız yere kullanılmaması ve emeğinizin boşa gitmemesi için marka tescili ile markanızı güvence altına almanız gerekiyor. Marka Tescili Yaptırmak Zorunda Mıyım? Aksi takdirde markanızın taklit edilmesi sonucu Türk Patent Enstitüsü’nün uygulamış olduğu KHK hükümlerine göre itiraz edip markanızı koruma hakkına sahip olamayacaksınız. 

[...]